woensdag 25 april 2018

Fryslân ynvestearret yn ferkearsfeilichheid en Iselmarkust

Fryslân ynvestearret yn ferkearsfeilichheid en Iselmarkust
De provinsje Fryslân stiet der finansjeel goed foar: 2017 wurdt ôfsletten mei in posityf resultaat fan € 37,2 miljoen. En mei de nije Kadernota 2019 rint de frij- brûkbere reserve
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Definityf beslút Wynpark Nij Hiddum-Houw yn sicht
De ôfspraken mei de omwenners oer de lûdsreduksje, ferljochting en gjin slachskaad troch de mûnen fan Wynpark Nij Hiddum-Houw, binne definityf troch de Provinsje oernommen. Dat stiet yn it Provinsjaal
Lees verder

Subsydzje foar ynnovative oplossingen feangreidegebiet
De provinsje stelt goed 1 miljoen euro beskikber foar fiif projekten om maatregels te ûndersykjen foar it fertraagjen fan de ôfbraak fan fean en it rendabel eksploitearjen fan wieter fean.
Lees verder

Mear bioferskaat yn Fryslân en Europa
In nije ympuls foar it bioferskaat yn Fryslân en dêrbûten De Provinsje kriget € 330.000 fan Brussel om derfoar te soargjen dat it libben yn de boaiem riker wurdt en der
Lees verder

Nij ûnderwiiskonsept foar Dockinga Ferwert
De lokaasje Ferwert fan it Dockinga College is folop yn ûntwikkeling. Der is de ôfrûne tiid stûf wurke oan in nij ûnderwiiskonsept, in foarm fan ûnderwiis dêr't yn personalisearre wurdt
Lees verder

IepenUP live earet ferstoarne dichter Piter Yedema
Talkshow IepenUP Live stiet woansdei 25 april wiidweidich stil by it ferstjerren fan Piter Yedema. De yn Boalsert berne Yedema ferstoar ôfrûne sneon yn it MCL nei't er in pear
Lees verder

Koen Eekma riddere by ôfskied fan de Afûk
By it ôfskied fan de AFUK is Koen Eekma (66) fan It Hearrenfean beneamd ta Ridder yn de Oarder fan Oranje-Nassau. Eekma krige de fersiersels woansdei út hannen fan kommissaris
Lees verder