dinsdag 1 mei 2018

Fyzje op Fryske farwetters fêststeld

Fyzje op Fryske farwetters fêststeld
In robúst netwurk fan farwetter en passende berikberens fan Fryske binnenhavens. Dat is de fyzje fan de provinsje Fryslân op farwetters foar beropsfrachtferfier foar de perioade oant 2050. Deputearre...
Lees verder

De Fryske Reklamepriis komt der wer oan!
Fan 1 maaie ôf kin der stimd wurde foar de 17e Fryske Reklamepriis (FRP). Sjoch op www.fryskereklamepriis.nl. It doel fan de Fryske Reklamepriis is it stimulearjen fan it brûken fan
Lees verder

Beleefrûte Fryslân is lansearre
Fryslân behellet as fanâlds hege sifers as toeristyske bestimming foar wettersporters, fytsers en kuierders. De fysike ynfrastruktuer mei wiidweidige knooppuntnetwurken en rûtebeskriuwingen op it lân...
Lees verder

Panielen delstoarte bommewerpers by Dokkum en Damwâld
Sneon 5 maaie 2018 wurde yn Damwâld en Dokkum twa ynformaasjepanielen ûntbleate ta de neitins oan twa Stirling bommewerpers dy't op 1 en 5 maaie 1943 delstoartten. Ien paniel wurdt
Lees verder

10 finalisten fan Liet 2018 binne bekend
Neidat de faksjuery fan Liet, ûnder foarsitterskip fan Jan Tekstra, twa wike lyn har 15 nominearre kandidaten bekend makke, binne der goed 2000 publyksstimmen ynkommen fia de webside...
Lees verder

Aant Mulder: Frysk ûnderwiis op 'e lange baan
Kollum It hat der alles fan dat it Frysk yn it ûnderwiis op de lange baan skood wurdt. Fan 'e wike lies ik yn 'e krante dat de deputearre in
Lees verder

Tytsjerk ûntfangt tweintich ynternasjonale keunstners
Fan 23 july oant en mei 6 augustus ûnfangt Tytsjerk tweintich ynternasjonale keunstners. Mei opjeften út santjin lannen waard oan de ynternasjonale oprop fan Fertellendeweis, it International ArtCamp...
Lees verder

Net weismite mar ynleverje
By in ferhuzing of by it opromjen fan in souder of skuorre dûke wol gauris brieven, foto's, films, deiboeken en oar materiaal út de Twadde Wrâldoarloch op. Sok guod is
Lees verder