vrijdag 18 mei 2018

Kongres FUEN yn Fryslân: in wike lang prate oer lytse talen

Kongres FUEN yn Fryslân: in wike lang prate oer lytse talen
Wat hat Fryslân oan saakkundigens te bieden as it giet om meartaligens? Dat sil ein juny blike. Dat is de Ried fan de Fryske beweging nammentlik gasthear fan it jierlikse
Lees verder

Frysktalige tsjerketsjinsten 20 maaie 2018
Pinkster Hantum Niklaastsjerke, 9.30 o.,  G.H. Visser Hantumhuzen Mariatsjerke, 9.30 o., J. Mulder-Vogelzang Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 o., ds. T.T. Osinga Jorwert Radboudtsjerke, 9.30 o., ds....
Lees verder

Berneboargemaster yn Waadhoeke
It earste inisjatyfútstel yn gemeente Waadhoeke komt fan de FNP-riedslid Gea Iedema, dy't de jongerein yn 'e portefúlje hat. De FNP-fraksje hat de oare politike partijen frege wa't op...
Lees verder

Fryslân fierder mei oanpak feangreidegebiet
In ynvestearring fan 25 miljoen euro yn it feangreidegebiet út de regio wei foar de perioade 2020-2030. Dêr sette de provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân op yn om doelstellingen op
Lees verder

Fytstocht 'Tuhuupe luupe' ferbynt Friezen mei-inoar
Fan 18 oant en mei 20 maaie 2018 organisearret de Ynterfryske Ried in fytstocht fan Bredstedt (Noard-Fryslân) troch East-Fryslân nei Ljouwert. De tocht ferbynt Friezen út Nederlân en Dútslân...
Lees verder

Oriïntaalske skatten Fryske jonker útstald
Fan 8 juny 2018 ôf is yn Beetstersweach de útstalling 'Tinco Lycklama: in Fryske jonker yn de Oriïnt' te sjen. Dêr wurdt it bysûndere ferhaal yn ferteld fan in sawat fergetten
Lees verder

Jubileumedysje De Nasjonale Foarlêswedstriid
Wurdt alvejierrige Pieter út Ljouwert op 23 maaie De Nasjonale Foarlêskampioen fan 2018? Op woansdei 23 maaie 2018 wurdt foar de fiifentweintichste kear de lanlike finale fan De Nasjonale...
Lees verder

Lêzing ferhalen stoart Ald Dwinger
Yn it ramt fan 'Wolkom op 'e lêste tongersdei fan 'e moanne' yn it Provinsjehûs sil Meindert Schroor in lêzing hâlde oer it stoart Ald Dwinger yn de Alde Feanen.
Lees verder