vrijdag 15 juni 2018

FUEN-kongres WestCord WTC Hotel 20-24 juny

FUEN-kongres WestCord WTC Hotel 20-24 juny
De Ried fan de Fryske Beweging (RFFB) is fan woansdei 20 oant en mei snein 24 juny gasthear fan it 63ste jierkongres fan de Federal Union of European Nationalities (FUEN)
Lees verder

Sprekwiis: blommen en planten
Lees verder

680 minsken dogge mei oan rekôr Grut Frysk Diktee
Yn totaal dogge der 680 dielnimmers mei oan it Grut Frysk Diktee op tongersdei 21 juny. It diktee hat dit jier yn it ramt fan LF2018 in oare opset. It
Lees verder

De betinking op it Reaklif as Mienskipsdei
Doarpsbelangen yn Fryslân wurde útnûge foar it bywenjen fan in Mienskipsdei op it Klif. De Stifting Slach by Warns organisearret op 29 septimber om 13.45 oere de jierlikse betinking op
Lees verder

Sechtjin sollisitanten foar boargemasterskip Súdwest-Fryslân
Nei it boargemasterskip fan Súdwest-Fryslân hawwe sechtjin minsken sollisitearre. De measten binne al oer de fyftich jier. Ien tritiger en trije fjirtigers hawwe harren meld. Fjouwer kandidaten binne...
Lees verder

Kultuerfûns Fryslân stipet 27 kultuer- en natuerprojekten
It Prins Bernhard Kultuerfûns Fryslân hat yn syn gearkomste fan juny oan 27 kultuer- en natuerprojekten yn de provinsje € 53.750 takend. Media Art Friesland kriget in bydrage fan €
Lees verder

De Bas van de Goor Foundation giet fierljeppen yn Drylts
De Bas van de Goor Foundation organisearret snein 1 july 2018 in fierljepclinic yn Drylts. Dy is bedoeld foar bern fan 9 oant 15 jiermei mei sûkersykte. Mei broer/sus/freon of
Lees verder

Escher yn it nôt
Fan 20 juny ôf komme grutskalige keunstwurken ynspirearre op it wurk fan M.C. Escher yn nôtlân op it Bildt. It platswâde nôt foarmet figueren dy't in oade bringe oan de
Lees verder