vrijdag 6 juli 2018

Fryslân set him yn foar in sirkulêr Europa

Fryslân set him yn foar in sirkulêr Europa
Sirkulêr wurdt it sintrale tema foar de ynset fan Fryslân yn Europa. Binnen de Europeeske Uny lizze in soad kânsen as it giet om it útbannen fan ôffal en it
Lees verder

Tsjerken yn Fryslân digitaal belibje!
Kerken.frl: 137 midsiuwske tsjerken yn Fryslân online Fryslân hat it meast 'tsjerketichte' lânskip fan Europa. De tsjerken binne byldbepalend yn it lânskip, mar lang net altyd fysyk tagonklik. De...
Lees verder

Jongerein wit (noch) net alles oer seks
De Fryske jongerein hat de ynformaasje dy't op skoalle oer seksuele sûnens jûn wurdt net sa heech. Der falt noch in soad winst te beheljen yn de kennis dy't jongelju
Lees verder

Malteeske minister fan Kultuer op besite yn Ljouwert
De Malteeske minister fan Kultuer Owen Bonnici bringt tongersdei 12 july in besite oan Ljouwert. Hy praat dan mei kultuerdeputearre Sietske Poepjes en kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok
Lees verder

Team Wybe helle in lytse € 20.000,- op foar MS
Koudum.  Stichting Team Wybe hat yn totaal in lytse € 20.000,- ophelle foar de Stichting 'Klimmen tegen MS'. Snein 2 july waard it projekt Klimmen tegen MS ôfsletten mei de
Lees verder

Gemeente Kollumerlân c.a. yn it teken fan ôfskied
Op 1 jannewaris 2019 giet de gemeente Kollumerlân c.a., mei de gemeenten Dongeradiel en Ferwerderadiel, op yn de nije gemeente Noardeast-Fryslân. Yn sawat alle doarpen yn Kollumerlân wurde dit jier
Lees verder

Tige slagge fierljepclinic mei Bas van de Goor Foundation
De fierljepclinic foar bern mei diabetes op snein 1 july 2018 yn Drylts wie in grut sukses. 28 bern belibben in sportive dei dy't alhiel yn it teken fan fierljeppen
Lees verder

Sirkus Reve op lokaasje yn Greonterp
Ein augustus sil yn Greonterp fiif kear de lokaasjefoarstelling Sirkus Reve spile wurde. It stik, dat skreaun is troch skriuwer, kritikus en Reve-kenner Arie Storm, wurdt regissearre troch Marijke...
Lees verder