vrijdag 14 september 2018

Frijbûtser fan septimber no online

Frijbûtser fan septimber no online
Bestjoersferkiezings, kandidatelisten foar de ferkiezingen fan it Wetterskip en de Earste Keamer. En noch tal fan oare wichtige saken op de wurklist fan de ekstra ALG op 28 septimber, allegear yn dizze Frijbûtser.
Lees verder

Wynturbines Nij Hiddum-Houw en Iselmar (bywurke)
Is it wynpark Nij Hiddum-Houw oerstallich no`t it Wynpark Fryslân yn de Iselmar folle mear kapasiteit krijt?
Lees verder

FNP fragen oer ferbetterjen Taalkado
De Steatefraksje fan de FNP stelt fragen oan deputearre Poepjes oer it Taalkado foar jonge Fryske âlders en harren bern. Hoe sil it Taalkado fierder ferbettere wurde? Oanleiding binne de oanbefellingen fan twa ûndersiken nei it Taalkado en de taal yn Fryslân dy`t okkerdeis ferskynden.
Lees verder