maandag 10 september 2018

In aparte skiednis (2)

In aparte skiednis (2)
Ferhaal fan Nanne Hoekstra It earste part fan dit ferhaal publisearren wy juster. It tredde en fjirde part moarn en oaremoarn. Redaksje Paadbjuster Tsjerk luts senuweftich oan 'e hierren fan
Lees verder

Sybren Singelsma: ynstoarten sosjaaldemokrasy yn Europa útdaging foar sintrumrjochts
Kollum It politike midden yn Europa hat sûnt jierren yn hannen west fan sosjaaldemokraten en kristendemokraten, mei hjir en dêr sa no en dan in rol foar de liberalen. Yn
Lees verder

'100% leven'; libbenslessen fan hûndertplussers
Mear as tweintich hûndertplussers, mei elk goed in iuw oan libbensûnderfining, diele yn it boek 100% leven harren libbenslessen: "Nea kleie, mar trochsette en dwaande wêze",...
Lees verder

Presintaasje 'Geheimen út 'e Boskberch' fan Janneke de Boer
Op snein 23 septimber tusken 16.00 en 17.00 oere wurdt yn it doarpshûs yn Weidum it boek Geheimen út 'e Boskberch fan Janneke de boer presintearre. Har tredde berneboek giet
Lees verder

Alde
Lês ek ús berjocht oer de Friezedei.
Lees verder

Waarpraatsje: kreas neisimmerwaar
DE JOUWER – Nei in wykein mei net folle delslach mar wol in stik wyn, krije wy no in pear kreaze neisimmerdagen. Yn 'e nacht fan snein op moandei is
Lees verder

Aant Mulder: krantlêze of net
Kollum Ik bin in krantlêzer, ha 'k altyd west. Thús liezen we de Leeuwarder Courant (LC), dy't we fansels gewoan de Ljouwerter neamden. Sa gie dat. Dy krante hearde by
Lees verder

Grut opsette Bach-dei yn Grou
Sneon 29 septimber 2018 wurdt yn Grou in unyk muzikaal evenemint organisearre: 'de BACH-dag'. Op alderhande lokaasjes kinne minsken yn 'e kunde komme mei de wûndermoaie muzyk fan Johann Sebastian
Lees verder