zondag 23 september 2018

Measte babyfoans mei kamera net genôch befeilige

Measte babyfoans mei kamera net genôch befeilige
Fan alle brûkers fan in babyfoan mei kamera hat 63 persint dy net feilich genôch makke. Dat blykt út ûndersyk fan Bedden.nl, wêrby't 1.360 Nederlanners ûnderfrege waarden. De online bêdewinkel
Lees verder

De betinking op it Reaklif as Mienskipsdei
Sneon 29 septimber om 13.45 oere is de jierlikse betinking op it Reaklif. Dit jier hat dy it karakter fan Mienskipsdei. Dat hat te krijen met Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd 2018.
Lees verder

Grinzer kulturele ambassade op it wetter yn Ljouwert
Sûnt 15 septimber hawwe de provinsje Grinslân en gemeente Grins – op útnûging fan LF2018 – in tydlike Kulturele Ambassade yn Ljouwert yn in bysûnder bouwurk op it wetter oan de
Lees verder

Orka Morgan befallen op Tenerife
De orka Morgan is yn in seepark op Tenerife befallen fan in kealtsje. Mem en jong meitsje it goed, berjochtet Loro Parque, se swimme al tegearre troch it bassin. Morgan
Lees verder

Provinsje Fryslân docht it finansjeel goed
Fytsfeilichheid, it ôfrûnjen fan grutte ynfraprojekten, it oanlizzen fan breedbân, in sirkulêre ekonomy en it fêsthâlden fan de enerzjy út 2018: it binne in pear fan de tema's dêr't Fryslân
Lees verder

Nijntje in 't Bildts: 'bep en pake pluis'
Frijdeg 28 septimber 2018 organiseert Stichting Bildts Aigene in St.-Anne de presintasy fan 't Nijntje-boeky Bep en pake pluis in 't Bildts. De Bildtse oversetting fan Opa en oma pluis
Lees verder

It wiist net bêst foar it skoalfak Frysk
Troch Henk Wolf It skoalfak Frysk hat in nochal beskieden opbringst. In grut part fan 'e Fryske skoallen komt net ta de wetlike kearndoelen. Dat docht bliken út ûndersyk fan
Lees verder

Tal Welskpraters nimt wer ta
Der wenje yn Wales op it stuit 875 tûzen minsken dy't Welsk prate kinne. Dat is 29 persint fan 'e befolking. Yn 2008 wiene dat noch 727 tûzen, doe 26
Lees verder