woensdag 26 september 2018

Rapport `Geldstromen tussen het Rijk en de provincie Fryslân` (bywurke)

Rapport `Geldstromen tussen het Rijk en de provincie Fryslân` (bywurke)
De FNP wol mear ynvestearje yn de sosjaal-ekonomyske struktuer fan Fryslân. No giet it measte jild nei útkearingen.
Lees verder

Steatefragen oer feiligens nije brêge Dronryp (bywurke)
Omwenjenden yn Dronryp hawwe soargen oer ûnfeilige situaasjes by de nije brêge oer it Van Harinxmakanaal. It wurk sil ynkoarten útein sette. Benammen de steile helling yn it ûntwerp ropt beswieren op. De Steatefraksje stelt skriftlike fragen oan deputearre Poepjes oer de kwestje.
Lees verder

FNP: stipe foar doarpshuzen trochsette
De fraksje fan de FNP wol dat de provinsjale stipe foar de Fryske doarpshuzen trochgiet. De partij komt yn de Steaten mei in útstel foar in `doarpshuzenregeling 2.0` foar de kommende Steateperioade. Ek it Iepen Mienskipsfûns en it wurk fan Doarpswurk draacht de FNP in waarm hert ta.
Lees verder