donderdag 25 oktober 2018

Freelancers yn Nederlân

Freelancers yn Nederlân
Yn Nederlân wurkje yn alderhande bedriuwstûken sa'n 40.000 selsstannigen dy't yn te hieren binne. Freelancer.nl socht út yn hokker bedriuwstûken de measte fraach is nei sokke yn te hieren...
Lees verder

Bydrage provinsje Fryslân foar stedhûs Boalsert
Stedhûs Boalsert is ien fan de wichtichste monuminten yn Fryslân. De provinsje draacht € 3 miljoen by oan de ferbou en werbestimming fan it stedhûs ta Histoarysk Sintrum Westergoa. It
Lees verder

Lustrumkonsert 'Het Cantoor' yn Sint-Jabik
Fokaal ensemble 'Het Cantoor' bestiet fiif jier. Dat sil fierd wurde mei in konsert op 3 november yn de Groate Kerk fan Sint-Jabik. Under lieding fan de ynspirearjende dirigint Tjalling
Lees verder

Feie Fonyk: heechgefoelige bern
Stel, it liket derop dat jo bern wit wat jo tinke, of jo bern wurdt gau kjel, hat lêst fan klean dy't jokje, kin hast net yn 'e sliep komme
Lees verder

Sorbysk parlemint op kommendewei
De Sorben yn it easten fan Dútslân kieze in eigen parlemint. De namme dêrfan is Serbski Sejm (Sorbysk parlemint). De organisaasje moat de belangen fan de Sorben fertsjintwurdigje. Alle Sorben kinne...
Lees verder

Sprekwiis: fûgels
Lees verder

Bekroande dûnsfoarstelling komt yn Drachten
Nanine Linning makket dûns oer wurk en libben fan skilder Francis Bacon. De bekroande dûnsfoarstelling Bacon fan Nanine Linning is nei trettjin jier werom op de Nederlânske planken. Woansdei 31...
Lees verder

FNP: mear foech is better foar Fryslân
LJOUWERT – De Frysk Nasjonale Partij (FNP) is fan betinken dat Fryslân folle mear sizzenskip krije moat, omdat dat in soad foardielen foar de ynwenners fan Fryslân opsmyt. Dat docht
Lees verder