vrijdag 12 oktober 2018

Noard-Fryske oersetting ‘Mearkes fan Grimm’ útkommen

Noard-Fryske oersetting 'Mearkes fan Grimm' útkommen
De rige oersettingen fan Grimm yn lytse talen is de grens oerstutsen. Sneon 6 oktober waard op it Noard-Dútske waadeilân Föhr in Noard-Fryske oersetting fan fyftich mearkes presentearre: Teelen faan...
Lees verder

Bernedeiferbliuw 'Bernefleur' yn Balk op 'e nij sertifisearre foar twatalich wurkjen
Bernedeiferbliuw Bernefleur wurket sûnt 2012 mei in twatalich belied. Yn it ferline hat it dêr it sertifikaat 'bernedeiferbliuw foar meartalige ûntwikkeling' foar behelle. Dat hâldt yn dat neffens in...
Lees verder

Scanner slagget der net yn smokkelguod yn finzenis te sjen
Justysje is der net yn slagge mei spesjale apparatuer de smokkel fan telefoans en drugs yn finzenissen better oan te pakken. In proef mei saneamde security scanners is mislearre, sa
Lees verder

"Jou in bern in boek" Ferwerderadiel oer gedichten
Moandei 15 oktober is in spesjale dei foar de bern yn de gemeente Ferwerderadiel. Dan is it wer 'Jou in bern in boek'. De bern fan de groepen 2 en
Lees verder

Limboarch kriget eigen Sinteklaassjoernaal
Ynstjoerd troch Arnold Kramer út Meersen. Limboarch kriget in eigen Sinteklaassjoernaal. Dat wie yn 'e papieren edysje fan Dagblad de Limburger fan 'e moarn te lêzen. Marjolein Damman sil it yn...
Lees verder

It skeinen fan bernerjochten by it Sinteklaasfeest te Dokkum yn 2017
Sa no en dan makket It Nijs gewach fan Nij Frisia (Tydskrift foar Fryske Striid en Skriftekennisse) fan de Jongfryske Mienskip (oansletten by de RfdFB). Dizze kear dogge wy dat
Lees verder

Waarpraatsje: sneon tige waarm
DE JOUWER – Nei in waarme en kreaze freed wurdt it sneon in tige waarme neisimmerdei. Yn 'e nacht fan freed op sneon is it helder. By in matige, by
Lees verder

Online Frysk leare foar Dútsktaligen
Dútsktaligen koenen sûnt ferline jier al Frysk leare út it Lehrbuch Frysk fan Wolter Jetten, dat útkommen is by de Afûk. No kinne se ek alfêst in begjin meitsje mei in
Lees verder