donderdag 18 oktober 2018

Opfrysker

Opfrysker
Lees verder

Finansjele publyksaksje Strafpiet.nl úteinset foar blokkear-Friezen
De rjochtsitting yn Ljouwert dêr't de 34 Fryske fertochten ôfrûne freed de strafeask te hearren krigen, hat it nedige losmakke yn Fryslân en yn de rest fan it lân. De
Lees verder

Herman van Rompuy hâldt Rede fan Fryslân
De eardere foarsitter fan de Europeeske Ried Herman van Rompuy hâldt op freed 19 oktober de sânde Rede fan Fryslân. Dy wurdt yn de Kânselarij holden. Titel fan de Rede
Lees verder

Fryslân giet foar batterijtrein yn 2025
Fryslân stribbet dernei dat yn 2025 batterijtreinen ride op it Fryske spoar. Dat past by de ambysje dat alle iepenbier ferfier yn 2025 útstjitfrij is. De ferliking mei folsleine elektrifikaasje
Lees verder

Top Omrop Fryslân hottefilet foar de rjochter oer reuzen
In slim fersteurde arbeidsferhâlding tusken direksje en haadredaksje fan Omrop Fryslân wie de ynset fan in koart pleit woansdeitemiddei foar de Ljouwerter rjochtbank. Klaas Geert Bakker, dy't...
Lees verder

Utstalling oer 'grutste fergetten Fries' Viglius van Aytta
Op sneon 20 oktober iepenet Tresoar de útstalling Viglius fan Aytta (1507-1577), strateech yn in iuw fan tsjinstellingen. Viglius fan Aytta is ien fan de 'finsters op de skiednis' yn
Lees verder

Marcel Boekhoorn wol HEMA oernimme
HEMA wurdt oernommen troch ûndernimmer Marcel Boekhoorn, hat de warehûskeat buorkundich makke. Yn in parseberjocht skriuwt HEMA da Boekhoorns ynvestearringsmaatskippij Ramphastos in oerienkomst...
Lees verder

Fryske útjouwers tefreden oer opbringst Frankfurter Buchmesse
Fryske útjouwers hawwe mei 19 bûtenlânske útjouwers op de Frankfurter Buchmesse praat. Dat is mear as de foargeande jierren. De ynternasjonale promoasje fan de Fryske literatuer docht fertuten. De...
Lees verder