woensdag 24 oktober 2018

Stoarmrin, mars foar mear bioferskaat

Stoarmrin, mars foar mear bioferskaat
Snein 28 oktober 2018 wurdt yn Burchwert in bysûndere manifestaasje holden: de mars Stoarmrin. Mei dy mars wolle de organisatoaren de dielnimmers behelje yn harren noed oer it aloan tebekrinnen
Lees verder

Hannen út 'e mouwen op Natuerwurkdei op 3 novimber
Helpe mei snoeien en seagjen op Natuereilân de Gouden Boaiem! Mei-inoar bûtendoar oan 'e slach, dat kin op de earste sneon fan novimber op de Natuerwurkdei. Sneon 3 novimber organisearret
Lees verder

Pjutte-opfang It Hummelhonk yn Tsjom behellet sertifikaat foar twatalich wurkjen
Op tongersdei 18 oktober wie it feest op pjutte-opfang 'It Hummelhonk' fan Stichting Kinderopvang Friesland yn Tsjom. De lokaasje wurket sûnt it begjin fan 2016 mei in belied dat der
Lees verder

Sprekwiis: fûgels
Lees verder

Snein 28 oktober JIER-dei Nijkleaster te Jorwert
Kommende snein fiert Nijkleaster syn 'jier'dei. Dat bart de middeis fan twaen oan fiven, mei as tema Yn Petear. Net allinne de fêste gasten en meiwurkers binne wolkom, mar ek minsken
Lees verder

De syktocht fan Froulju fan Fryslân
Der steane hiel wat stânbylden yn Fryslân, mar wol folle mear fan manlju as fan froulju. Tiid foar in ynhelslach fûnen programmamakker Marleen Godlieb en keunstner Natasja Bennink. Yn it
Lees verder

Sûnensûndersyk ûnder bern yn Fryslân
Fryske âlden fine dat de sûnens fan harren bern oer it gehiel nommen (tige) goed is. Bern út ienâlderhúshâldingen en bern dy't opgroeie yn in húshâlding mei in lege sosjaal-ekonomyske
Lees verder

Opfrysker
Lees verder