woensdag 5 december 2018

Jildou, studint technyk út Eastermar

Jildou, studint technyk út Eastermar
Der steane hiel wat stânbylden yn Fryslân, mar wol folle mear fan manlju as fan froulju. Tiid foar in ynhelslach! Yn it programma Froulju fan Fryslân, tongersdeis om 17.45 oere op
Lees verder

Nije dichtbondel Harm Woelinga: "De stilte ropt"
Nei in 'dichterlike' stilte fan acht jier hat Harm Woelinga út Feanwâlden syn tredde dichtbondel útbrocht. Yn de De stilte ropt beskriuwt er hoe't er it libben opkriget nei't de dea
Lees verder

Aant Mulder: Praat my net fan bisten!
Kollum Praat my net fan bisten. Ik ha der neat mei. Dat gie hiel lang goed. Mar no't bern en bernsbern mei bisten oansetten komme, wurdt it allegearre wat lestiger.
Lees verder

Fonteinen yn Fryslân tydlik út
Nei in healjier fol spetterjen en kletterjen binne de fonteinen sûnt moandei 3 desimber tydlik út. Troch de mooglike froast kinne de liedings befrieze. Hoewol't de fonteinen út binne, binne
Lees verder

Sjuery Grote Poëzieprijs 2019 bekend
De sjuery fan de earste edysje fan De Grote Poëzieprijs bestiet út dichter Joost Baars, heechlearaar moderne Nederlânske letterkunde Yra van Dijk, skriuwer en presintator Adriaan van Dis,...
Lees verder

Waarpraatsje: oanhâldend (frij) myld
DE JOUWER – Nei in hiel kreaze tiisdei, mei folle mear sinne as ferwachte, is der woansdei kâns op rein. Yn 'e nacht fan tiisdei op woansdei it it (frij)
Lees verder

Posysje Frysk ferbetterje troch effisjintere gearwurking Ryk en Europa
It Ryk soe mei de Ried fan Europa yn petear gean moatte om effisjinter te rapportearjen oer it Europeesk Hânfêst foar Regionale of Minderheidstalen. No binne der strukturele swierrichheden yn de...
Lees verder

'Leaf, leaver, leafst' fan Lotte Broersma op CD
It liet 'Leaf, leaver, leafst' (tekst: Sybe Joostema, muzyk: Stef Bos) is in universeel leafdesliet, dat as filmliet tsjinne by it filmdiel fan it teaterstik oer de grutte tsjerkebrân yn
Lees verder