zondag 2 december 2018

Portret fan Eppie Dam

Portret fan Eppie Dam
Yn 2017 wûn Eppie Dam mei syn dichtbondel Fallend ljocht de Gysbert Japicxpriis, de heechste literêre priis fan Fryslân. Tresoar hat de Fryske keunstner Gerrit Terpstra frege om in portret
Lees verder

Fideo oer it Standertfrysk en Standertnederlânsk
Hoe binne út alle ferskate dialekten fan it Frysk en it Nederlânsk eins standerttalen ûntstien, dy't elkenien by it skriuwen brûkt? Taalkundige Henk Wolf leit it út yn de ûndersteande
Lees verder

Alde
Lês ek de nijste kollum fan Bouwe de Boer oer duorsume enerzjy.
Lees verder

Frâns Kuipers: Yn Noardeast-Fryslân winkels sneins ticht?
Kollum De gemeenteried fan Achtkarspelen moast op 12 july fan dit jier in beslút nimme oer de iepeningstiden op snein fan winkels en hoarekabedriuwen. De mearderheid hie earder al besletten
Lees verder

Frysktalige Sinteklaasferskes
No't Sinteklaas en Piterbaas wer yn Fryslân binne, is it fansels ek wer tiid om Fryske Sinteklaasferskes te sjongen. Mar wat moatte jo sjonge? Neist  'Sinteklaas rydt op syn hynder'
Lees verder

Minister Ollongren: yn Fryslân is Fryskpraten in rjocht
Net ien moat him yn Fryslân ferbrekke hoege. "Iedereen die dat wil moet zich in Fryslân in het Fries kunnen uitdrukken." Dat sei minister fan ynlânske saken Kajsa Ollongren freed
Lees verder

'Nonférence' – âldjierskonferense troch Karel Hermans
Sjoch der mar net nei út, watst ferwachtest krijst toch net Non-konformistysk, destruktyf en tsjin de tried yn. Djipsinnich en kwetsber. Yn Nonférence ûntleedt Karel Hermans de âldjierskonferense én...
Lees verder

Ekstra foarstelling 'Doarp Europa' fan Tryater
Wa bisto en wêr fielsto dy thús? Tryater spilet oant en mei 15 desimber Doarp Europa yn húskeamers en by Fryske bedriuwen mei Europeeske konneksjes, en organisearret ferdjipjende aktiviteiten oer
Lees verder