maandag 10 december 2018

Ut namme fan wa ûnderskriuwt Charles Michel yn Marrakesj it ferdrach?

Ut namme fan wa ûnderskriuwt Charles Michel yn Marrakesj it ferdrach?
De Belgyske premier Charles Michel beklammet snein dat er yn Marrakesj it migraasjeferdrach ûnderskriuwt út namme fan it folsleine Belgyske regear. Hy seit dat dat it minderheidsregear is dat bestiet
Lees verder

"Sjoernalisten moatte it ferdrach sels lêze"
Yn it ferdrach fan Marrakesj stiet neat dat net al yn oare ynternasjonale ferdraggen stiet. It is in 'humane yntinsjeferklearring'. Dat seit Wouter Arrazola de Oñate, ien fan 'e...
Lees verder

Meartaligens is net min, taal is goed
Dat meartaligens gjin neidiel is, mar folle earder is foardiel, is yn Fryslân al lang bekend. Hoe kin it dan dat meartalige learlingen it op skoalle gauris minder goed dogge
Lees verder

Temajûn 'De rol fan de oerheid' yn Drylts
Besluten fan de oerheid earder besprekber meitsje Tiisdei 18 desimber organisearret de FNP de jûns 20.00 oere yn de Utherne yn Drylts in jûn mei as tema 'De rol fan
Lees verder

De beloften oer it lienstelsel binne net neikommen
Studinten moasten yn 2015 harren basisbeurs ynleverje. Sy soene dêr oare dingen foar weromkrije. Dochs hawwe de ynstellingen harren net oan dy ôfspraak holden. Yn totaal wie der in miljard
Lees verder

Direkteur en komsarissen SC Heerenveen stappe op
Nei algemien direkteur Luuc Eisenga nimt de folsleine rie fan komsarissen fan fuotbalklup SC Heerenveen dien. Reden is dat it bestjoer fan de stifting it betrouwen yn 'e komsarissen opsein
Lees verder

Bussen Arriva yn Súdeast Fryslân op biodisel
Easterwâlde – De 48 bussen yn Súdeast Fryslân sille yn alle gefallen oant 2022 – de ein fan de hjoeddeiske buskonsesje – op biodisel ride. Dat stiet yn de ferfiersbedriuw-planner
Lees verder

Opfrysker
Lees verder