vrijdag 15 maart 2019

Fairtrade wint terrein yn Fryslân

Fairtrade wint terrein yn Fryslân
Omtrint tachtich persint fan alle Friezen, mear as 500.000 minsken, wennet yn in Fairtradegemeente. Tolve fan de achttjin gemeenten fiere it Fairtradesertifikaat. Dat docht bliken út in rapport fan...
Lees verder

In b(l)oeiend Fryslân foar de greidefûgels
Op syn minst hûndert hektare nije blom- en krûderike greiderânen yn Fryslân. Dat is fan 't jier it doel fan de kampanje Grutsk op ús Greidefûgels. Want in bloeiende agraryske natuer is
Lees verder

Waarpraatsje: Op 'e nij rein
DE JOUWER – It wie tongersdei wer een hiel wiete en rûzige dei mei oan de ein fan 'e middei ek noch wat opklearringen. It bliuwt noch in pear dagen
Lees verder

Brútstap kin om de Britten wol wat letter
As it oan it Britske parlemint leit, bliuwt it Feriene Keninkryk noch efkes lid fan de Europeeske Uny. It Legerhûs hat tongersdei mei in grutte mearderheid stimd foar it oanhâlden
Lees verder

Tiid dat elkenien yn Flaanderen Nederlânsk praat
Goed 17 persint fan 'e wurkleazen yn Flaanderen praat gjin Nederlânsk. Dat makket de kâns op in baan lyts. De kristen-demokratyske partij CD&V wol wurkleazen dêrom ferplichtsje om...
Lees verder

Fideo: Omrop Fryslân wol dat Frysktaligen altyd Frysk prate
Frysktaligen moatte harren net langer ferbrekke. Dat is it boadskip fan in nije fideo dy't Omrop Fryslân op Facebook pleatst hat. As in net-Fries jo net ferstiet en jo ferbrekke
Lees verder

Njoggende bondel fan Abe de Vries as e-boek
Tongersei 14 maart is te Aldsyl presintearre de njoggende dichtbondel fan dichter en Gysbert Japicxpriis laureaat Abe de Vries, titele Mienskar. De bondel is subsydzjefrij ta stân kaam en papierfrij
Lees verder

Gearwurking Frysk Fersetsmuseum, Friesland College en Anne Frank Stichting
It Frysk Fersetsmuseum ûntfong fan jannewaris oant en mei maart 870 mbû-studinten fan de oplieding foar Soarch, service en wolwêzen fan it Friesland College. Yn it ramt fan in spesjale
Lees verder