zaterdag 9 maart 2019

Ferjongjende FNP organisearret Jûn foar Fryslân

Ferjongjende FNP organisearret Jûn foar Fryslân
Twa jonge FNP'ers organiseare op 15 maart yn Berltsum `De Jûn foar Fryslân'. De inysjatyfnimmers Sijbe Knol (28, Sint Anne) en Aant-Jelle Soepboer (29, Nijewier) wolle sa sjen litte dat it yn Fryslân noflik wenjen en libjen is.
Lees verder

Pleit FNP tsjin ôfsjitten greidfûgels krijt Europeeske stipe
De moasje fan de FNP om it delsjitten en de konsumpsje fan beskerme greidfûgels yn Frankryk foar te kommen, hat in romme mearderheid krigen by de Europeeske susterpartijen. Dat hat hjoed bliken dien op it jierlikse kongres fan de EFA yn Brussel. De Europarlemintariërs fan de EFA sille har der no foar ynsette.
Lees verder

[bloch] Johannes Kramer: FNP wol doarpsmûnen op see
Yn de oanrin nei de Steateferkiezings wolle hast alle partijen nije wynmûnen op lân tastean. De FNP net.
Lees verder