dinsdag 12 maart 2019

Friezen, Grinslanners en Limburgers binne gjin Nederlanners

Friezen, Grinslanners en Limburgers binne gjin Nederlanners
Der is net in oare provinsje yn Nederlân dêr't de ynwenners sa grutsk op binne as Fryslân. Trije fan 'e fjouwer Friezen sizze sels dat hja "tige grutsk" op Fryslân
Lees verder

Fryske Tsjinst yn Blauhúster Sint-Vitustsjerke
Yn de Blauhúster Sint-Vitustsjerke wurdt sneon 16 maart om 19.30 oere in folslein Fryske tsjerketsjinst holden. Dêr geane pastor Lucas Foekema en de leden fan de Liturgywurkgroep yn foar.  It
Lees verder

Matteüspassy yn it Frysk
Op 30 en 31 maart sil Keamerkoar Hortus Vocalis de Matteüspassy fan Johan Sebastian Bach útfiere. Net yn it Dúts mar yn it Frysk – de ferfrysking troch Eppie Dam
Lees verder

Aant Mulder: 'Doeslief', no ikke net!
Kollum 'Doeslief', no ikke net, en no't ik wit wat dêrmei bedoeld wurdt, prakkesearje ik der al hielendal net oer. '#Doeslief' want it hat, begryp ik al gau, te krijen
Lees verder

Frou yn Arizona oanfallen troch jaguar
In frou yn de Amerikaanske steat Arizona is snein yn in bistetûn oanfallen troch in jaguar doe't se in selske meitsje woe mei it rôfbist. De frou wie oer in
Lees verder

Kaartferkeap 'Turks Fruit' is los
It is al in skoftke bekend: dit jier bringt it Iepenloftspul Dronryp Turks fruit op de planken. En de kaartferkeap foar dit stik is no al los! De premjêre fan
Lees verder

Kommissaris en dykgraaf yn 14 oeren by Fryske stimburo's lâns
Kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok en dykgraaf Paul van Erkelens meitsje op 'e ferkiezingsdei 20 maart in rûnte fan 14 oere by stimburo's yn alle 18 Fryske gemeenten
Lees verder

Keamerkommisje nimt minister geweken
De Fêste Keamerkommisje foar Ynlânske Saken wol in saneamd Algemien Oerlis mei minister Kajsa Ollongren oer de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer. Want har reaksje op in petysje fan de
Lees verder