zaterdag 16 maart 2019

NL doet: B&W Noardeast-Fryslân stekke de hannen út ’e mouwen

NL doet: B&W Noardeast-Fryslân stekke de hannen út 'e mouwen
Hjoed en moarn wurde yn it ramt fan de aksje NL doet yn it hiele lân in protte aktiviteiten en kerweikes opset dêr't bekende Nederlanners oan meidogge. It giet almeast
Lees verder

Frysktalige tsjerketsjinsten 16 en 17 maart 2019
16 maart Blauhús Sint-Vitustsjerke, 19.30 o., Pastor Lucas Foekema 17 maart, Twadde snein fan de fjirtichdagetiid Dokkum Doopsgesinde/remonstrantske tsjerke, 16.00 o., fr. I. van de Ploeg, Fedde...
Lees verder

Vredeman de Vries Priis siket ûntwerpen foarmjouwing
Opdrachtjouwers en ûntwerpers kinne harren oant 15 april 2019 by Keunstwurk oanmelde foar de Vredeman de Vries Priis foar Foarmjouwing. Mei dy priis wol de provinsje Fryslân in ympuls jaan
Lees verder

Tytsjerksteradiel mkb-freonlikste gemeente fan Fryslân
Yn de twajierlikse ferkiezing fan de mkb-freonlikste gemeente fan Fryslân kaam Tytsjerksteradiel, krekt as yn 2016, op it earste plak. Achtkarspelen en Eaststellingwerf waarden twadde en tredde....
Lees verder

Grutte databank fan it Noard-Frysk online
Wa't de grammatika siket fan in Noard-Frysk dialekt, wa't in Noard-Frysk wurd siket of wa't witte wol hokker toanielstikken oft der yn it Noard-Frysk skreaun binne, dy kin teplak yn
Lees verder

Waarpraatsje: Yn it wykein noch ritich
DE JOUWER – Nei rein op freedtemoarn en opklearringen yn 'e middei, sit it yn wykein ek noch ritich wêze. Takomme wike sjocht it der lang om let wat better
Lees verder

Nútsjesmoar
troch Auck Bosch Under de Fryske les kaam it wurd nútsjesmoar oan 'e oarder en doe't ik nei hûs ta fytste tocht ik, der wie wat mei it wurd pindakaas.
Lees verder

Eric Hoekstra: út 'Deiboek fan in hielmaster' (58)
Net myn skiep Myn tsjinstanners sykje my op en freegje: "Hoe lang fiere Jo de spanning noch op? As Jo de Soan fan God binne, sis it dan planút." Ik
Lees verder