maandag 1 april 2019

ensafh: Blog Lomme Schokker: Fan âlde mannen en nije freonskippen

Blog Lomme Schokker: Fan âlde mannen en nije freonskippen
As ik sa om my hinne sjoch leau ik dat froulju letter yn it libben makliker freonskippen fan betsjutting opbouwe as manlju. Myn ûnderfining is dat it foar in man faak by situational friendships...
Lees verder

Oersetting Emily Dickinson: Earst smachte wy – Natuer stelt Wet
    Earst smachte wy – Natuer stelt Wet – En letter – as wy stjerre – Dan smeke wy wat Wetter ôf – Fan fingers dy't passeare – Lês fierder by...
Lees verder

Teleks: Komt het goed met het Fries op de universiteit?
De frisistiek, het onderzoek naar de Friese taal en letterkunde, verkeert in zwaar weer vanwege bezuinigingen en een afname van het aantal studenten, aldus een aantal onderzoekers op het gebied van...
Lees verder