dinsdag 9 april 2019

ensafh: Poëzij Abe de Vries: Einferslach

Poëzij Abe de Vries: Einferslach
    Foar de ledegearkomste, En foar in foargonger Hûndert likes foar in stichtlik rymke Is de Fryske literatuer: Efkes pike achter in gerdynke. Oanret wurdt in poeierkuer Lês...
Lees verder

Teleks: Bernebibel 500ste útjefte fan de KFFB
Ofrûne sneon hat de Kristlike Fryske Folks Bibleteek yn de IIsherberch yn Dokkum syn 500ste útjefte presintearre: in boek mei bibelferhalen foar lytse bern. It is in boek om út foar te lêzen of om...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Stêd fan boeken
City of Literature, Stêd fan Boeken, de boekewike, it is my suver allegearre mar wat ûntkommen. De boekewike mei it tema 'De moeder de vrouw' dy't duorre fan sneon 23 maart oant en mei snein 31 maart...
Lees verder