dinsdag 2 april 2019

Omrop Fryslân: Sânwinningsbeslút ferdielt ried De Fryske Marren op 'e nij yn twaen

Sânwinningsbeslút ferdielt ried De Fryske Marren op 'e nij yn twaen
It formele beslút oer de sânwinning is noch altyd net publisearre en dus is it dreech dat oan te fjochtsjen, want dat is wat Royal Smals wol.
Lês mear oer: Sânwinningsbeslút ferdielt ried De Fryske Marren op 'e nij yn twaen.
Lees verder

Priis foar begraafplak yn Fryslân is relatyf leech, mar giet wol omheech
In gemeentlik begraafplak yn Fryslân kostet yn trochsneed 2.498 euro. Dêrmei heart Fryslân by de goedkeapere provinsjes.
Lês mear oer: Priis foar begraafplak yn Fryslân is relatyf leech, mar giet wol omheech.
Lees verder

Wa betellet de stroomkosten fan de famylje Ploegstra yn Rottum werom?
Se betellen 24 jier lang de eigen ferbrûkte stroom én dy fan de iepenbiere strjitferlochting. In petear mei de boargemaster hat neat opsmiten.
Lês mear oer: Wa betellet de stroomkosten fan de famylje Ploegstra yn Rottum werom?.
Lees verder

Claudy Jongstra makket keunstwurk foar Google op ynternasjonale wenbeurs
It projekt is ûnderdiel fan in neurologysk ûndersyk. De belibbingen en emoasjes fan de minsken dy't it keunstwurk sjogge, wurde fêstlein.
Lês mear oer: Claudy Jongstra makket keunstwurk foar Google op ynternasjonale wenbeurs.
Lees verder

Wêr moatst as mantelsoarger foar help wêze?
Wêr moatst as mantelsoarger foar help wêze? Dat kin by dyn gemeente of by in wolwêzenorganisaasje. Dan komst bygelyks út by Sietske van der Weg.
Lês mear oer: Wêr moatst as mantelsoarger foar help wêze?.
Lees verder

Museum Dr8888 stelt Nieske Ketelaar oan as ynterim-direkteur
Nieske Ketelaar sil fan 1 maaie 2019 ôf as ynterim-direkteur oan de slach. Se is de opfolger fan Paulo Martina, dy't nei Venlo giet.
Lês mear oer: Museum Dr8888 stelt Nieske Ketelaar oan as ynterim-direkteur.
Lees verder

Kuiergemeente fan it jier: Opsterlân, Raalte of Valkenburg aan de Geul
Opsterlân is yn de race om kuiergemeente fan it jier te wurden. De gemeente hat yn de striid konkurrinsje fan Raalte en Valkenburg aan de Geul.
Lês mear oer: Kuiergemeente fan it jier: Opsterlân, Raalte of Valkenburg aan de Geul.
Lees verder

Definityf: Freno komt net werom yn it sneinsfuotbal
Yn ûnderling oerlis is besletten dat it grutste part fan de sneinsseleksje fan SC Frjentsjer oergiet nei it sneonsfuotbal.
Lês mear oer: Definityf: Freno komt net werom yn it sneinsfuotbal.
Lees verder

HEA! It fjild yn mei Jorn Sikma (10)
Jorn is in echt Frysk jonkje mei in echte Fryske hobby: aaisykje. Hy fûn dit jier it earste ljipaai fan de jeugd en krige it Sulveren Polske.
Lês mear oer: HEA! It fjild yn mei Jorn Sikma (10).
Lees verder

Stichting Iepenwacht Fryslân jout ipen fuort
Om wer mear ipen yn it Fryske lânskip te krijen, sil de stifting Iepenwacht Fryslân de beammen fergees plantsje.
Lês mear oer: Stichting Iepenwacht Fryslân jout ipen fuort.
Lees verder