zondag 12 mei 2019

ensafh: Kollum Hilda Talsma: Skotlân

Kollum Hilda Talsma: Skotlân
"Ferline wike moast Jelle nei Inverness (Skotlân) foar it wurk en ik mocht mei", sa begjint skriuwster Hilda Talsma har kollum fan freed. Lês fierder by Omrop Fryslân … Lês...
Lees verder

Blog Wokke de Ruiter: Dag, sis ik
Wolle jo in wurdsje sizze mei de routsjinst fan myn mem?" freget se; "Jo ha har salang kinnen." Ik skrik der fan, it oerfalt my. Der moat ik oernei tinke. Efkes letter stjûr ik har in berjochtsje...
Lees verder

Blog Lomme Schokker: Quo Vadis Domina?
'Wat bist wer lekker waarm en sêft. Hie ik al sein dat ik fan dy hâld?' 'Hjoed noch net.' 'Ik leavje dy.' 'Ja, dat ha ik yn de gaten. Mar no eventsjes gjin gedoch, aansten moat ik nei yoga. Wêrom...
Lees verder

Stinne '69
Harkje nei in unike opname fan Dea hynder, in band dy't nei alle gedachten mar in pear wiken bestien hat. Renee Koster fan de Omrop hat in opname op tape út it jier 1969  weromfûn, en de...
Lees verder

Achtergronden van een tweetalig gesprek in Amsterdam en Friesland
In de Neerlandistiek van 7 mei dook in het artikel 'Afrikaans in Amsterdam' een interessant sociaal-psychologisch verschijnsel op dat ik mijn vorige leven als taalsocioloog uitgebreid heb bestudeerd,...
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: It Broedsje fan Henk Hofstra
Stifting It Broedsje wurket gear mei It Fryske Gea en de Fryske Miljeu Federaasje om ta in nij keunstprojekt te kommen. Lês fierder by Omrop Fryslân … Lês fierder
Lees verder

Aginda 24-05-19: Obe Postma-middei
'Op vrijdag 24 mei vindt er een Obe Postma-middag plaats in Tresoar. Piet Gerbrandy geeft een lezing "De wyn fan Fryslân" met de intrigerende ondertitel: Over het houden van een lezing voor het...
Lees verder

Blog Daam de Vries: De Russen komme (yn 2021)
Wy meie hast wer te stimmen. As ik de lju op 'e telefyzje goed begrepen ha dan kinne wy kieze út twa dingen: yn Europa bliuwe of der út. Ecapes skine der net te wêzen, it is it iene of it oare. Lês...
Lees verder