vrijdag 10 mei 2019

ensafh: Teleks: Simon Oosting is dichter fan de moanne maaie by RIXT

Teleks: Simon Oosting is dichter fan de moanne maaie by RIXT
Simon Oosting is ús dichter fan de moanne maaie. Hy ferbliuwt dizze wiken yn 'e skriuwersarke op de Feanhoop. 'De fûgelwacht-ôfdieling Nij Beets/De Feanhoop hie it jierferslach 2018 yn de bus dien....
Lees verder

7 karaktertrekken van een succesvolle schrijver
Het karakter speelt een belangrijke rol bij de bepaling of een schrijver succesvol wordt of niet. Welke zeven karaktertrekken bezit een succesvolle schrijver? Lês fierder by Schrijven Online …...
Lees verder

Teleks: Geart Tigchelaar op it Soutar Festival of Words yn Perth
Dichter Geart Tigchelaar hat ferline jier optreden op it ynternasjonale poëzyfestival StAnza yn St Andrews, Skotlân. Dêr hat er de Skotske dichter David Eyre troffen, dy't him ferwûndere oer de...
Lees verder

Teleks: Audioboeken hieltyd populêrder, Jan Schotanus jout Fryske harkboeken út
Net mear troch de bledsiden bledderje, mar foar de lûdsprekker sitte en harkje. Hieltyd mear minsken hawwe of liene saneamde harkboeken en dêrom is it no de lanlike 'wike fan it...
Lees verder

Blog Nadie Hania: Krêft
De skittering fan de fûle lampen op it poadium ferbline him eefkes. Syn hert stie yn in hege fersnelling en hy wie bang dat it publyk it klopjen hearre koe.It swit stie yn syn hânpalmen en der...
Lees verder

Adonis's Poems of Ruin and Renewal
Adonis's Songs of Mihyar the Damascene is the central book of poems in modern Arabic literature. Published in 1961, its status in Arabic is comparable to The Waste Land in English or Duino Elegies in...
Lees verder