woensdag 15 mei 2019

ensafh: Teleks: Syds Wiersma mei fers op RIXT oer Ajax

Teleks: Syds Wiersma mei fers op RIXT oer Ajax
Hjoed, wylst Ajax de kop der wer by skuorre moat, in light verse fan Syds Wiersma oer it drama fan ôfrûne wike, dat yn him in earder trauma losmakke. Lês fierder by RIXT … Lês fierder
Lees verder

Po|ezij Nadie Hania: Swartehagekjeld
de winter, dy't lang ferlyn al slein waard, fûn in hinnekommen yn it noarden, stjoert no ûndogens yn de maaiedagen fjouwer fan syn trawanten noch hieltyd yn it lân. Lês fierder by Nadie...
Lees verder

Poëzij Pieteke de Boer: Hertemem
    Hertemem Kin leafde libje as winsken ferdrûgje en mei skerpe rânen it hert skeine kinne we tegearre genôch wetter fine om oare blommen yn'e bloei te bringen Lês fierder by...
Lees verder

Blog Jona Lendering: Eise Eisinga
Franeker is even klein als leuk. In het Martenamuseum was vorig jaar een geslaagde expositie over het boekenbezit van de voormalige universiteit waar ik met veel plezier heb rondgelopen. De wereld...
Lees verder

Fideobesprek 'Wij yn 'e draaimûne'
Geart Tigchelaar besprekt de bondel 'Wij yn 'e draaimûne' (Utjouwerij Afûk, Ljouwert 2019) fan Janneke Spoelstra. … Lês fierder
Lees verder

Aginda 21-06-19: Boeksimmerboek
… Lês fierder
Lees verder

Printeboek Geertruida van Assen online
Ik ha dy… Frysktalich printeboek oer twa katten, fan Geertruida van Assen. Klik hjir. … Lês fierder
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: Ik bin it sêd!
Fansels binne der wol wichtiger saken om oer te skriuwen. Dy sil ik net opneame, want de dei is noch jong, de kofje moat noch setten wurde en elkoar depresjes oanprate kin altyd noch. Nee,...
Lees verder

Teleks: 'Er is behoefte aan een kritische dichter in Leeuwarden'
De gemeente Leeuwarden moet het dit jaar stellen zonder Stadskunstenaar. Die komt er volgend jaar pas weer. De Stichting Poëzietableaus in Leeuwarden betreurt dat. Lês fierder by de Ljouwerter...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: In sear lapke
Okkerdeis nei in petear oer sûnens betocht ik dat, as it oer dat soarte fan dingen giet, it Frysk gauris aardich ôfwykt fan it Hollânsk. Dat begjint al mei it beneamen fan lichemsdielen. Ik sis...
Lees verder

Aginda 31-05-19: Jan Ritskes Poëzienacht
Vijfde editie Jan Ritskes Poëzienacht met Friese dichters Het tweejaarlijkse poëzie-event in Twijzel speelt zich af onder de blote hemel, in de sfeervolle 19de eeuwse, romantische tuin van het Simke...
Lees verder