woensdag 12 juni 2019

ensafh: Blog Johan Veenstra: Worre Weze Weest

Blog Johan Veenstra: Worre Weze Weest
8 juni – 17.00 – Ik hebbe een schoffien leden et boek Worre Weze Weest lezen. Een boek over et leven en et wark van de Bildtse schriever en dichter Arjen Dijkstra deur Jan de Groot. Lês fierder by...
Lees verder

Aginda 28-06-19: FreMiBu foar skriuwers en dichters
De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is. Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia. Alle kearen in...
Lees verder

Blog Nadie Hania: Tusken de rigels
wy ha inoar moete op de bledsiden fan it boek, yn it koart foar de twadde akte. It wie net myn ferhaal. It wie net fan him. Wy wiene gjin sekundêre personaazjes, net de bêste freonen as sidekicks, en...
Lees verder

Teleks: Streektalen ontwikkelen zich nog door ze te appen
De traditionele streektalen zijn aan erosie onderhevig. Steeds minder mensen spreken het Limburgs, het Nedersaksisch, Zeeuws, Brabants of het Fries. Peuterspeelzalen lijken zelfs soms de doodsteek te...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Wolkom Thús – Fries van Hart
De iene kear lês ik dat Fryslân noch nea safolle ynwenners hân hat as no en de oare kear dat we mei krimp rekkenje moatte. Hoe sit dat krekt? Ut de sifers wurdt dúdlik dat op 1 desimber ferline jier...
Lees verder

Blog Sigrid Kingma: Yn de rêst
De maitiid is hast foarby. Der wie in reinige dei foar nedich om my wer ta it skriuwen te bringen, en dy binne wat seldsumer wurden. Yntiid binne in soad projekten ôfrûne. De MFU-eksamens lizze...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: Us heit: punt
Ik hie it in wike lyn oer de tsjinslach fan ús heit. Oer hoe't er fallen wie en it senario dat him dêrnei ûntjoech. Underwylst is er stoarn. Lês fierder by Omrop Fryslân … Lês...
Lees verder