zondag 14 juli 2019

ensafh: Kollum Hilda Talsma: Diploma-útrikking

Kollum Hilda Talsma: Diploma-útrikking
De iene gong as it slydjaget. De oare wie it stik massaler en duorre sadwaande ek wol fjouwer kear sa lang en dêr kin ik mar min oer. Lês fierder by Omrop Fryslân … Lês fierder
Lees verder

Snam Suad: Poetic Forms
Poetic Form Fridays are made to share various poetic forms. This week, we look at the snam suad, an Irish eight-liner. Snam Suad Poems The snam suad is an eight-line Irish poem and/or stanza. Here...
Lees verder

Mainzer Beobachter: Radbod (1) en (2)
Radbod (1) Ik heb al eerder geblogd over de laat-zevende-, vroeg-achtste-eeuwse heerser die door Frankische monniken Radbodus wordt genoemd en door de Britse geleerde Beda de Eerbiedwaardige...
Lees verder

Blog Geart Tigchelaar: Domovina Hrvatska
Rijeka wie ús earste doel yn Kroäsië, mei't in freon ús útnûge hie del te kommen. Hy is sels ek in fytser, al hat er syn fyts al twa jier by syn âlden te stean, om't Rijeka 'fierstente folle heuvels'...
Lees verder

Teleks: Frysk Dichterskollektyf RIXT krijt Provinsjale startsubsydzje
De Provinsje Fryslân hat dizze wike besletten om it Frysk Dichterskollektyf RIXT in subsydzje fan €18.000 te ferlienen. It dichterkollektyf hie by de Provinsje in startsubsydzje foar twa jier...
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: It bêste lan fan de ierde
Tsjintwurdich ha we allegearre in Tomtom yn de auto, ik ek, mar as ik op wei bin nei in doarp yn Fryslân hoech ik dy meastal net te brûken. It fernuveret my dan ek dat guon bern net witte hoe't...
Lees verder

Nije rubryk ensafh: BÛLEVAAR
Nij by ensafh: BûLEVAAR! Bûlevaar sil tenei ferslach dwaan fan nijtsjes út it persoanlike libben fan ferneamde Fryske skriuwers. Dichter Abe de Vries en skriuwster Friduwih Riemersma binne net...
Lees verder