vrijdag 5 juli 2019

ensafh: Poëzij Nadie Hania: Ik seach har

Poëzij Nadie Hania: Ik seach har
    se waard berne út in bosk en dêr leit har hert ûndjip yn byinoar foege dreamen dripkje fierder as har triennen falle ta de sêfte grûn Lês fierder by Nadie Hania … Lês...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Fryslân is gjin Súd-Tirol
Fryslân is gjin Súd-Tirol, betocht ik yn 'e fakânsje. Ik wie dêr en ik koe it net litte en hâld my efkes dwaande mei wat se dêr prate. Yn Súd-Tirol ha se om te begjinnen in trijetalige situaasje,...
Lees verder

Redaksjoneel + Ynhâld Ensafh 3, 2019
Redaksjoneel Cædmon en Bernlef Yn it twadde part fan it nûmer wurde hiel wat siden wijd oan in literêr-histoarysk ûnderwerp: twa dichters út de achtste iuw. Geart fan der Mear skriuwt oer Cædmon,...
Lees verder

Iepen dei
Ut dommebare nijsgjirrigens gong ik rjochting begraafplak. Gjin idee wat my te wachtsjen stie. Foar de radio hie ik in koart ynterview oer 'het weekend van de begrafenis' heard; minsken...
Lees verder

Blog Geart Tigchelaar: Na obisku pri Slovencih v Italiji
Wy kinne alwer in lân fan ús list ôfstreekje, mei't wy Italië efter ús litten hawwe. Ut soarte hawwe wy net mear as it noarden fan it lân sjoen, mar wat in diversiteit! De earste pear hûndert...
Lees verder

Muzikaal eerbetoon aan Aggie én de Friese cultuur
Met Sykje brengt Hoite Pruiksma een muzikaal eerbetoon aan schrijfster Aggie van der Meer (91). Het is de opmaat van iets veel groters. ,,Aggie stiet foar my symboal foar it kultuer erfguod dêr't wy...
Lees verder

Blog Daam de Vries: 'Ik heb geen indicatie…'
Wy hawwe in kostlike reis efter de rêch. In loopke fan 400 km. De earste 200 km yn in bestelbus, de twadde 200 km yn in bestelbus en op in trekker. Alles wie tige goed taret. Ik hie bygelyks twa...
Lees verder