zondag 7 juli 2019

ensafh: Teleks: Fryske bondels oanbean yn de Hollannerwyk

Teleks: Fryske bondels oanbean yn de Hollannerwyk
Kafee 'De Basuin' makke earder fan't jier syn entree yn de Fryske literêre wrâld doe't dêr de nijjiersboarrel fan it Skriuwersboun wie. Snein trokken de leafhawwers fan poëzij nei it kafee op de...
Lees verder

Teleks: Fryske staveringshifker foar Microsoft-programma's presintearre op Provinsjehûs
Sietske Poepjes: "De beheining dat in staveringshifker ûntbrekt, is no fuort en dat is goed foar it libjend hâlden fan ús Fryske taal." Lês, sjoch en harkje fierder by Omrop...
Lees verder

Pride and prejudice: the best books to help with coming out
Everyone needs books, particularly the newly gay. Books make us feel less alone, and there is nothing more strengthening than reflections of our own complicated selves. Yet most of the best books...
Lees verder

Kollum Hilda Talsma: Timmy
As dy 40 kilo hûn mei syn grouwe poaten boppe-op sa'n poeske ploft, dan wurdt it in oar ferhaal. Lês fierder by Omrop Fryslân … Lês fierder
Lees verder

Flamenca: Poetic Forms
Poetic Form Fridays are made to share various poetic forms. This week, we look at the flamenca, also known as the seguidilla gitana or Gypsy seguidilla, a Spanish quintain form. Lês fierder by...
Lees verder

Blog Nadie Hania: Linebloeisel
De rook fan linebloeisel. Net earder wie it sa bedwelmjend as dit jier. It liket sûnt twa wiken wol ympregnearre mei dit swiete, sinsbegûcheljende aroma. In justjes weeïge blommerook, modzich en...
Lees verder

Blog Geart Tigchelaar: Crossing Croatia
Before we set off on our journey we were well aware that the countries where we would be during summer would be a little hotter than in Fryslân, The Netherlands. It was just that Albania is our goal...
Lees verder