woensdag 10 juli 2019

ensafh: Teleks: Lida Dijkstra ‘Een kind het plezier in lezen gunnen’

Teleks: Lida Dijkstra 'Een kind het plezier in lezen gunnen'
,,In boppeslach", noemt ze haar benoeming tot Berneboeke- ambassadeur fan Fryslân. Twee jaar lang gaat schrijfster Lida Dijkstra zich inzetten om kinderen enthousiast te maken voor lezen, in het...
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: De Omrop Fryslân-'Boer fan it jier'-priis
Bern út Drachten witte net dat molke fan in ko komt. Tiid foar in Fryske Countryfile en Farmer of the year-priis: de Boer fan it jier-priis. Lês fierder by Omrop Fryslân … Lês fierder
Lees verder

Writing With Your Eyes Closed
Joel Burcat's debut novel, "Drink to Every Beast," isn't climbing best-seller lists or getting attention from prominent critics. But it's remarkable for a different reason. He finished it after he...
Lees verder

Blog Wokke de Ruiter: Diagnoaze
"Do moast nei dokter ta," sis ik tsjin myn man; "do hoastet my tefolle." "It giet fansels wol wer oer." seit er. Hy moat neat fan dokters ha. Mar it wurdt alle dagen slimmer en hâldt ùs beide...
Lees verder

Boekresinsje fan Maaike: 'In hûs foar Harry'
Wat wienen wy bliid mei it boek In hûs foar Harry. Us Jacob (3 jier), Amarins (4 jier) en Wessel (6 jier) ha gelyk it boek útpakt en binne begûn te lêzen. Harry, de kat yn it ferhaal, sit altiten...
Lees verder

Teleks: Meer dan zeventig dichters in de Prinsentuin: 'Een gedrang om er tussen te komen'
Voor Dichters in de Prinsentuin, 'het grootste openlucht-poëziefestival van West-Europa' komen vrijdag, zaterdag en zondag meer dan zeventig dichters naar Groningen. Onder wie Ânne de...
Lees verder

Teleks: Nije útjeften Hispel
Utjouwerij Hispel hat twa nije dichtbondels útbrocht: Unlân, fan Gerrit de Vries en Lân sûnder ljurk, fan Syds Wiersma. Klik hjir foar de nijste boeken fan Hispel. … Lês fierder
Lees verder

The Chekhovian Rules of Writing
How did Anton Chekhov approach his writing? Over at Open Culture, they go over the lauded short story writer's rules of writing, as stated in an 1886 letter to his brother Aleksandr. Lês fierder by...
Lees verder

Poëzij Wobbe Atsma: ús heidelân
    Soleil Vivant Monet socht it ljocht net yn 'e Wâlden, dat by't lemieren as in dimme see oer ús romrofte heidelân leit en yn 'e rin fan de dei rimpen oer de beamwâlen lûkt, om...
Lees verder

Teleks: 'Doarp oan see' as byldferhaal
Fan de roman Doarp oan see (1960) fan Hein Faber is in skitterjende nije edysje útkommen: in byldferhaal makke troch bydzjend keunstner Frâns Faber, omkesizzer fan Hein Faber. Lês en sjoch fierder...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: Woansdei Wjirmedei
Salma Hayek is in aktrise mei in bjusterbaarlik figuer. In frou mei alles derop en deroan. En alles 'puer natuer', sa't se sels seit. Lês fierder by Omrop Fryslân … Lês...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Soe Ollongren wol minister fan Fryske Saken wêze?
Soe minister Ollongren wol minister fan Fryske Saken wêze? It liket in nuvere fraach, mar dat is it net. Ik ha har sels sizzen heard dat se dat is, minister fan Fryske Saken. Logysk fansels, want it...
Lees verder