zondag 11 augustus 2019

ensafh: Petear mei boekhanler Ad Peek: ‘Het beste perspectief voor het Fries is er als spreektaal’

Petear mei boekhanler Ad Peek: 'Het beste perspectief voor het Fries is er als spreektaal'
Hiel optimistysk foar de takomst fan it Fryske boek is er lykwols net. Safolle Fryske literatuer wurdt der net skreaun, is syn observaasje. 'Ik denk dat het lastig wordt. Het beste perspectief voor...
Lees verder

Fryske wyn
Dichter Geart Tigchelaar ûndernimt in fytsreis fan in moanne as fiif, seis troch Europa. Ditkear fytst er tegearre mei de faam. Hy is fan doel om foar Ensafh yn alle lannen dêr't hja komme in...
Lees verder

Aginda 30-08-19: FreMiBu foar skriuwers en dichters
De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is. Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia. Alle kearen in...
Lees verder

Kollum Hilda Talsma: Skûtsjesile
Op it heden freegje minsken wol gauris oft ik it net spitich fyn dat we net skûtsjesile. Earlik sein: oant no ta noch net. It is sa't it is en dêr ha ik frede mei. We hawwe alve jier syld en...
Lees verder

Teleks: Wurk oan wittenskiplike biografy Tony Feitsma begûn
It Feitsma Fûns is begûn mei it meitsjen fan in wittenskiplike biografy fan Tony Feitsma. It wurk sil gean oer it libben en it wurk fan Feitsma, yn relaasje ta de Fryske taal en identiteit fan...
Lees verder

Blog Wobbe Atsma: âldheden
    Smytst it ferline net samar fuort, sels net troch fersin yn in doaze, bygelyks achter op de fyts ûnder de snelbiners nei it stoart of de omrinwinkel, dat is my om it even. Lês...
Lees verder

Column: L.H. Wiener – Brief aan de heer F. Beukema te Warns
Brief aan de heer F. Beukema te Warns (Schipper van het zeiljacht Vanellus, een Hallberg-Rassy 315) Geachte heer Beukema, Ooit, meer dan tien jaar geleden inmiddels, raakte de Argos een ander...
Lees verder