woensdag 25 september 2019

ensafh: Dangast?…Wêr leit dat? Diel 1

Dangast?…Wêr leit dat? Diel 1
Twaentweintich july, moarns in kertier foar fiven…FYTSEALLEMIEREN. Op 'e fyts, rjochting Grins. Yn elts gefal moat ik earst dêrhinne en der dan nochris trochhinne én foarby. Ik sil nei Dangast…wêr yn...
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: Boereprotest
Minsken dy't mei ien pinnestreek miene om dêr de helte mar fan om te hakken, soenen mei de bern fan in basisskoalle meirinne moatte by de besite oan sa'n prachtich famyljebedriuw...
Lees verder

Blog Geart Tigchelaar: Bunte Vielfalt
De earste wike dy't wy yn Dútslân trochbrochten, ferbleaunen wy in hoart yn 'e Frijsteat Saksen om by in âlde freon, mar ek by de Sorben, op besite te kinnen. De Sorben binne in Slavyske minderheid...
Lees verder

Kollum Jan Willem Zwart: As blêden op 'e grûn
De dagen wurde koarter, de tún kleuret read en giel. De blêden dwarrelje foarsichtich op de grûn. It is hjerst. Yn it park sit in steltsje foar harren út te sjen. De grutte beam efter it steltsje lit...
Lees verder

Blog Abe de Vries: Wa, o wa wie Tryntje Walings?
In genealogyske 'cold case' op it Bilt Ien fan de âldere, net oploste kwestjes ûnder Fryske genealogen, mei faaks ek in foar de Fryske literatuer nijsgjirrige diminsje, treft men oan op...
Lees verder

Blog Cornelis van der Wal: Utjouwer besprekt eigen útjefte, en is posityf
En nee, it is diskear net Ernst Bruinsma, mar Friduwih Riemersma fan útjouwerij Grotesk (what's in a name). Lês fierder by Cornelis van der Wal… Lês fierder
Lees verder

Teleks: Thomas Steensen lilk om boek oer "Fryske" literatuerskiednis
It boek Salang't de beam bloeit fan Joke Corporaal kriget yn Noard-Fryslân in mingde ûntfangst. … "Hy freget him ôf oft it ûnwittendheid of arrogânsje is dat "de grutte Westerlauwersk Fryske...
Lees verder

Aginda 25-10-19: Dei fan de Fryske taalkunde
Taalkundedei 2019 It Taalkundich Wurkferbân fan 'e Fryske Akademy organisearret dit jier foar de tsiende kear de Dei fan de Fryske taalkunde. De dei is ornearre foar elkenien dy't direkt...
Lees verder

Teleks: KB en Tresoar yntinsivearje gearwurking foar it digitalisearjen fan Frysktalige kultureel erfguod
Op 23 septimber hawwe de Keninklike Biblioteek (KB) en Tresoar in yntinsjeferklearring tekene om harren mienskiplike ynspanning foar it digitalisearjen fan it skreaune en printe Frysktalige kultureel...
Lees verder

Teleks: ferslach en foto's betinking 60 jier FLMD
Op 14 septimber waard mei in literêr en muzikaal program feestlik betocht dat it Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) sechstich jier lyn oprjochte is. Hoewol't it FLMD...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: Ferneatigjen fan erfgoed ferpletteret kulturele identiteit
By it oarlochsgeweld yn Syrië binne in heal miljoen minsken dearekke. Troch it ferneatigjen fan erfgoed is ek de kulturele identiteit fan in folk ferplettere. Dat wie de ynlieding fan it programma De...
Lees verder

Blog Wokke de Ruiter: Sukses
Yn in grutte kring sitte se te sintsjen op it plein. Mei grutte huodden op, sa dat de lytse rimpele kopkes ferdwine en ûnsichtber wurde. Lês fierder by Tiden hawwe tiden… Lês fierder
Lees verder

Teleks: Abe de Vries op It Nijs 'twadde Dichter fan Fryslân'
Der is op advys fan de Afûk in kommisje fan trije oanwiisd foar it finen fan de twadde Dichter fan Fryslân. Dêryn sitte fansels, behalve de earste Dichter fan Fryslân, in Hollânsktalige skriuwer (Job...
Lees verder