zondag 8 september 2019

ensafh: Kollum Hilda Talsma: Timmy Talsma

Kollum Hilda Talsma: Timmy Talsma
Puberhûn Timmy hat ús de lêste tiid aardich drokte besoarge. Hy is no hast like heech as de tafel en kin oeral by. Lês fierder by Omrop Fryslân… Lês fierder
Lees verder

Overzicht literair nieuws week 36
Breng jezelf in één keer op de hoogte van het belangrijkste, interessantste en leukste literaire nieuws. Lês fierder by Schrijven Online… Lês fierder
Lees verder

Blog Jaap Slager: Tatoeaazjes en polityk
Dizze jonge ferpartet it minskdom yn twa groepen. "Net botte nuansjearre," soe ús Rink skreaun hawwe, "mar wol oersichtlik." De iene groep is slij nei tatoeaazjes en lit him witwêr teheisterje. De...
Lees verder

Blog Anna Heegstra: tutte
It heugt my noch skoan dat der eartiids op de legere skoalle in foardrachtwedstriid hâlden wurde soe op de boppeseal fan it kafee … as doarpshûs, dêr wol'k ôfwêze. Moaie gedichten moasten...
Lees verder

Moaie Sibbel en har Domela
Sibbel, fertelde beppe, wie sa fûl as in skjirre en koe merakels goed sjonge. Earst siet se noch op de sjongferiening fan it doarp, letter bedarre se by it koar fan de frije sosjalisten yn Snits. Dy...
Lees verder

Blog Daam de Vries: De KPN en it wachtwurd
Wy ha justerjûn gearkomste hân. Soms moat dat om nei te gean oft jo deselde stip op de hoarizon allegearre noch yn byld hawwe en hoe't jo tinke dêr te kommen. Dy stip leit noch in moai ein foar ús...
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: Joadehaat
It komt net faak foar dat ik nei it lêzen fan in kranteberjocht sawat spuie moat en eins razend lilk bin, mar soms is it echt raak. Lês fierder by Omrop Fryslân… Lês fierder
Lees verder

Rime Couee: Poetic Forms
Poetic Form Fridays are made to share various poetic forms. This week, we look at the rime couee, a French six-line form. Lês fierder by Writers Digest… Lês fierder
Lees verder

How William Blake's wife brought colour to his works of genius
The wife of William Blake, Catherine, was his partner in both life and work, making, mixing and applying his paint colours, according to curators at Tate Britain, who will open their biggest...
Lees verder

Teleks: Fergees e-boek fan Geart Tigchelaar: The Arch
The Arch Yn maart dit jier is Geart Tigchelaar fan Fryslân nei it Soutar Festival of Words yn Perth (Skotlân) fytst. Op dat poëzyfestival hie er in lêzing mei de Skotske dichter David Eyre, dy't gie...
Lees verder