vrijdag 27 september 2019

ensafh: Teleks: Gysbert Japicxpriis 2019 foar Aggie van der Meer

Teleks: Gysbert Japicxpriis 2019 foar Aggie van der Meer
De Gysbert Japicxpriis wurdt fan 't jier takend oan skriuwster Aggie van der Meer út Boalsert. Deputearre Sietske Poepjes hat Aggie van der Meer hjoed in besite brocht om dat feestlike nijs...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Begrutlik dat meilijen
Ik sjoch geregeldwei op It Nijs. Dat sil jimme grif net fernuverje. Ik ha altyd aardichheid oan Opfrysker, de digitale opfolger fan de Taalspegel yn de Ljouwerter Krante. It giet der hieltyd om dat...
Lees verder

Nuver guod
Man, wat ha ik in pinekop! Lêste dei foar in lytse fakânsje en it liket as ha ik hielendal gjin tiid om fuort. It komt fan alle kanten: bern dy't nei de simmer noch net hielendal teplak rûgele binne...
Lees verder

Teleks: Jelma Knol oer Gysbertwinner: "It waard wol wer ris tiid"
Aggie van der Meer krijt dit jier de Gysbert Japicxpriis. Nei Tiny Mulder yn 1986 is der nei goed tritich jier wer ris in froulike winner. Jelma Knol, histoarikus, hearde it nijs by de omrop....
Lees verder

Aginda 24-10-19: Proazagedichtejûn yn Ljouwert
Proazagedichtejûn De Deenske proazadichter Carsten René Nielsen ferbliuwt fan 't hjerst seis wiken yn Grins om nij wurk te skriuwen en oer te setten. Dichterskollektyf RIXT fûn dat in moaie...
Lees verder

Teleks: Boekewikegeskink ek wer yn it Frysk: 'oersetten al útgroeid ta in tradysje'
It is de tredde kear dat it boekewikegeskink oerset wurdt yn it Frysk. Dat barde yn 2018 foar it earst, yn it ramt fan Kulturele Haadstêd. De Fryske oersetting hat in beheinde oplage en is dêrom...
Lees verder

Poëzij Nadie Hania: Reis nei lok
    Soms hast gjin reden om te bliuwen en besef 'sto dat, dat de perfekte reden is om te gean. en dat in hiele nije manier de iennige metoade is om te groeien Lês fierder by...
Lees verder

Ein Bürgerschreck zieht um
Soviel Platz war nie: In Frankfurts Altstadt bekommt das Museum, das dem berühmtesten Kinderbuch aller Zeiten und seinem Autor gewidmet ist, ein neues Heim. Was, wenn der Struwwelpeter vom Sockel...
Lees verder