zondag 29 september 2019

ensafh: Teleks: Nije podcastrige mei Fryske literatuer by Omrop Fryslân: ‘Boekekast’

Teleks: Nije podcastrige mei Fryske literatuer by Omrop Fryslân: 'Boekekast'
Omrop Fryslân en Boeken fan Fryslân lansearje tongersdei, op de dei fan de memmetaal, de nije podcastrige 'Boekekast'. Spesjaal foar leafhawwers fan Fryske ferhalen. Alle wiken komt op...
Lees verder

Kollum Hilda Talsma: Nije aventoeren
Doe't ik in jier as 45/46 wie, wist ik it seker; de oergong stie foar de doar. Ding dong! Besite! Mar dêr hie ik gjin ferlet fan! Lês fierder by Omrop Fryslân… Lês fierder
Lees verder

Tripadi: Poetic Forms
Poetic Form Fridays are made to share various poetic forms. This week, we look at the tripadi, a Bengali tercet form. Lês fierder by Writers Digest… Lês fierder
Lees verder

Blog Sigrid Kingma: Uneinich ferhaaltsjes
Wy ha in soad kreamkadootsjes krigen, wêrûnder in stoffen plaatsjeboek. Der sitte acht plaatsjes yn. Alle kearen as we it boekje mei Fosite 'lêze', betinke we der in nij ferhaaltsje by. Dat is stof...
Lees verder

Teleks: Tsientûzen Fryske en Nedersaksyske boeken skielk fergees op ynternet
De Keninklike Bibleteek yn De Haach en Tresoar yn Ljouwert hawwe ôfpraat om mei-inoar in pear grutte digitalisearreingsprojekten troch te fieren. De wichtichste ôfspraak is dat sa'n tsientûzen boeken...
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: Greta Thunberg
We spartelje dus mei syn allen om de saken wat op oarder te hâlden en dêr ha we alle sûn ferstân wol wat by nedich, liket my. Lês fierder by Omrop Fryslân… Lês fierder
Lees verder

Nij op 'e planke Septimber 2019
Poëzij Gerrit de Vries Unlân Hispel, Loenen aan de Vecht 2019 Ferkeappriis: € 12,00 ISBN 9789074516310 Unlân is de debútbondel fan Gerrit de Vries. De bondel fangt it libben yn meast hurde,...
Lees verder

Aginda 03-10-2019: Boekoanbieding karlêzing Waling Dykstra
Abe de Vries en Goffe Jensma jouwe beide in lêzing oer Waling Dykstra. Abe sil wat fertelle oer it troch him gearstalde boek: 'Waling Dykstra, duvelskeunstner. Gedicht.' Goffe Jensma sil...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Feestlik fierder
It wie wol wer in moaie wike mei allerhande heuchlik nijs. It iene wat feestliker as it oare mar troch de bank nommen skarrelje wy stadich de goede kant út. Feestbeesten as wy binne is der samar...
Lees verder