woensdag 11 september 2019

Omrop Fryslân: Rydfeardigensdei moat 50-plussers langer op 'e dyk hâlde

Rydfeardigensdei moat 50-plussers langer op 'e dyk hâlde
Der wurdt oandacht bestege oan harren rydstyl en oan nije ferkearsregels.
Lês mear oer: Rydfeardigensdei moat 50-plussers langer op 'e dyk hâlde.
Lees verder

Hiele wrâld is gek op fierljeppen: filmkes miljoenen kearen besjoen
Benammen fideo's fan fierljeptoppers Nard Brandsma en Anne Galama dogge it goed. Wat kin it Frysk Ljeppers Bûn mei dit sukses?
Lês mear oer: Hiele wrâld is gek op fierljeppen: filmkes miljoenen kearen besjoen.
Lees verder

Week van de Alfabetisering fan start op It Hearrenfean
Yn ús provinsje leit it oantal minsken dat muoite hat mei lêzen en/of skriuwen wat heger as yn de rest fan it lân. 
Lês mear oer: Week van de Alfabetisering fan start op It Hearrenfean.
Lees verder

Pier Eringa oan de slach by CBR om lange wachttiden fuort te wurkjen
Minister Cora van Nieuwenhuizen fan Ynfrastruktuer hat Eringa frege om te helpen by it oplossen fan de problemen.
Lês mear oer: Pier Eringa oan de slach by CBR om lange wachttiden fuort te wurkjen.
Lees verder

Sjoerd Galema fan VNO-NCW: "Stikstofslot set hiele ekonomy op slot"
Wurkjouwersorganisaasjes fine dat der maatregels komme moatte om de oanlis fan wenwiken, spoarwegen en griene projekten trochgean te litten.
Lês mear oer: Sjoerd Galema fan VNO-NCW: "Stikstofslot set hiele ekonomy op slot".
Lees verder

Der soe mear dien wurde moatte mei 18e-iuwske, Fryske kaartkolleksje
Johan Vegelin van Claerbergen (1690-1773) hat yn syn libben goed 111 kaarten makke en meitsje litten fan Haskerlân en Doanjewerstâl.
Lês mear oer: Der soe mear dien wurde moatte mei 18e-iuwske, Fryske kaartkolleksje.
Lees verder

Measte Fryske útstjit fan broeikasgassen yn de gemeenten mei grutte plakken
Binnen Fryslân binne de sifers net tige ûnferwachts: gemeenten mei grutte stêden lykas Ljouwert steane boppe-oan.
Lês mear oer: Measte Fryske útstjit fan broeikasgassen yn de gemeenten mei grutte plakken.
Lees verder