zondag 29 september 2019

Opfrysker

Opfrysker
Lees verder

Ferkiezings yn Flaanderen tenei hielendal oars
Yn Fryslân is stimmen in rjocht, yn Flaanderen is it in plicht. Dat sil lykwols feroarje, alteast by de ferkiezings foar de gemeenterie en it provinsjaal bestjoer. Dat hat it
Lees verder

It stedhûs fan Boalsert hat gjin toer mear
De markante toer fan it âld stedhûs fan Boalsert is der sneon fanôf helle. Boubedriuw Jurriëns hat de spits fan de santjinde-iuwske toer mei in kraan nei ûnderen ta helle.
Lees verder

Simone Djurrema: Ofstânnen
Kollum Der binne in ferhipt protte Sweden dy't it leafst yn de beboude kom wenje. In hûs kin der wol oardel ton kostje wylst itselde hûs tsien minuten bûten in
Lees verder

Kânsen foar it Frysk yn meartalich ûnderwiis yn Fryslân
Taspraak fan dr. Joana Duarte, lektor Meartaligens en skriftlike taalbehearsking oan de NHL Stenden Hegeskoalle, by de betinking fan de Slach by Warns op 28-09-2019 Tige tank oan Tom Dijkstra
Lees verder

Meartalichheid bedriging foar it Frysk?
Yn hoefier wurdt in meartalich perspektyf yn it ûnderwiis yn de ûnderwiispraktyk as in bedriging foar it Frysk ûnderfûn? Taspraak fan Rianne Blokzijl, dosint Fryske taal en kultuer Piter Jelles...
Lees verder

Tiid foar folgjende stap winkelleechstân noardlike provinsjes
De trije noardlike provinsjes hawwe yn 'e ôfrûne perioade al op ferskate wizen wurk makke fan de leechstân fan winkels. Wilens is it tal leechsteande winkels delgien en is winkelromte
Lees verder

30 jier Master Frankeskoalle – Gearwurkingsskoalle
Dit jier bestiet de Master Frankeskoalle tritich jier. De Master Frankeskoalle yn Earnewâld wie de earste formele gearwurkingsskoalle (samenwerkingsschool) fan Nederlân. De skoalle hat dit fierd...
Lees verder