vrijdag 4 oktober 2019

ensafh: Blog Eelke Lok: Tolk

Blog Eelke Lok: Tolk
Yn 1617 wurken je noch gewoan op sneon. De lieding hie de boumaster Jacob Gysbert. Aah, der giet by jimme in lampke brânen. Ja dat wie de heit fan de Fryske dichter Gysbert Japicx. Dy stoar yn 1666,...
Lees verder

Blog Klaas van der Hoek: Poste restante XXVI
De besite oan Ljouwert yn novimber 1896 fan de Dútske yllúzjonist Max Auzinger alias Ben-Ali-Bey wie net syn earste. Hy hie Ljouwert dat jier al earder oandien, en mei itselde doel: optrede yn de...
Lees verder

05-10-19 Utrikking Rely Jorritsmaprizen
Op sneon 5 oktober sil de 65ste útrikking fan de Rely Jorritsmaprizen plak fine yn Bears. De bekroande ferhalen binne fan Elmar Kuiper fan Jorwert en Geert Nauta fan Wergea, de bekroande fersen fan...
Lees verder

Aginda 11-10-19: Lêzing oer R.R. van der Leest en in bysûndere skaak- en dampartij by Tresoar
Lêzing oer R.R. van der Leest en in bysûndere skaak- en dampartij by Tresoar 11 oktober, 16.00 Op 11 oktober is Tresoar it dekôr fan in bysûnder barren. Tidens in lêzing oer keunstner R.R. van der...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Boerebedroch of kiezersbedroch?
De sfear wie euforysk. As waarden der tariedingen troffen foar de alvestêdetocht, it hoecht net oars. En wol 95% fan it folk stie fjouwerkant en dûbeld efter de aksje. No ha jo soks yn ús lân nochal...
Lees verder

'Parels uit de DBNL': Friese Literatuur
Eens schreef een middeleeuwse monnik de Oudfriese woorden: 'alsoe langhe, soe di wynd fan dae vlkenum wayth ende ghers groyt ende baem bloyt'. Het is een van de bekendste spreuken uit het Oudfries...
Lees verder

Aginda 06-10-19: Poëzijmiddei yn de Bres
Mei û.o. Christa Nicklewicz em Marc Kooij. Theater de Bres, Schoolstraat 4, 8911 BH Ljouwert. Klik hjir foar it folsleine programma.… Lês fierder
Lees verder

Aginda 17-10-19: Spoken Word festival
Yvonne Willems fan Lokaalwerk, is ien fan de gearstallers fan de Waling Dykstra tentoanstelling. Sy sil oan it wurd oer it fenomeen Spoken Word. Dêrnei komme ferskate Spoken Word keunstners oan...
Lees verder