woensdag 2 oktober 2019

ensafh: Boekekast #1: De parallaks fan Janneke Spoelstra

Boekekast #1: De parallaks fan Janneke Spoelstra
Yn dizze earste útstjoering fan de podcast Boekekast kinst harkje nei in fragmint fan de roman 'De parallaks'. Lês en harkje fierder by Omrop Fryslân… Lês fierder
Lees verder

Teleks: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur online
Het lijkt tot nu toe min of meer geruisloos te zijn gegaan – we zien geen aankondiging op de voorpagina van de DBNL – maar sinds vrijdag staat de integrale Geschiedenis van de Nederlandse literatuur...
Lees verder

Teleks: Kânsen foar it Frysk yn meartalich ûnderwiis yn Fryslân
Taspraak fan dr. Joana Duarte, lektor Meartaligens en skriftlike taalbehearsking oan de NHL Stenden Hegeskoalle, by de betinking fan de Slach by Warns op 28-09-2019. Lês fierder by It Nijs…...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Mien literaire thriller
Ik hebbe een dag of wat leden een goed bericht kregen van Henk Nijzingh uut Dwingel van de FO (Forensische Opsporing). Hi'j het mien literaire thriller, die nog gien titel het, lezen en keken a'k ok...
Lees verder

Teleks: Durk Hibma tige hommels ferstoarn
Ald-direkteur fan Stifting It Fryske boek, Durk Hibma, is ôfrûne tongersdei op 69-jierrige leeftyd hommels ferstoarn. Hibma wie in foarfjochter fan it Fryske boek en wie ek tige belutsen by de...
Lees verder

Blog Joep van Ruiten: Neie Drentse schriever blijkt postulant
Op uitnodiging van de Neie Drentse Schrieverskring mocht ik te Grolloo vertellen over werk en leven. Na een uur was het klaar. Zoveel stelt het niet voor, dat werk en leven van mij. Maar als je er...
Lees verder

Teleks: "Sierreis" fan Jacobus Q. Smink
De dichter Jacobus Quiryn Smink hat yn 2013 de Gysbert Japicxpriis wûn mei de dichtbondel Sondelfal. In kar út syn dichterlik oeuvre is no by Tresoar útkaam yn it prachtige en behindige bondeltsje...
Lees verder

Aginda 02-10-19: Tsien dichters te gast by IepenUp Live oer Dieredei
Kommende woansdei 2 oktober stiet IepenUp Live yn it ramt fan Dieredei. It is de bedoeling dat it ien grutte bisteboel wurdt: sprekbeurten, muzyk en gedichten oer favorite bisten. Troch de jûn hinne...
Lees verder

Teleks: 21 Novimber wurdt de nije Dichter fan Fryslân bekendmakke
Oanpassing reglemint ferkiezing Dichter fan Fryslân en beneaming advyskommisje Job Degenaar, Michelle Samba en Eeltsje Hettinga gaan de provincie adviseren wie de volgende Dichter fan Fryslân wordt....
Lees verder

Oan see
It soe hyt wurde; tropysk yn it easten en suden fan it lân en it safolste nije waarmterekôr fan de simmer siet der oan te kommen. Oan 'e kust foel it wat ta neffens de berjochten. Wy binne gek...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: De poes yn de piskrol
Miskien kaam it troch al it reinwetter fan it ôfrûne wykein. Of troch de poes dy't my fan 't simmer oanseach ûnder in saneamde 'plaskrul' wei. Foar de dúdlikheid: in...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Waling-om of ome Waling
Waling-om of ome Waling? Thats the question. Ik ha it oer de skriuwer en dichter fan sa'n goed hûndert jier ferlyn, dy't út bewûndering wei dy bynamme krige. Yn de earste twa sintsjes ha 'k daliks de...
Lees verder

Mei in skjin laai
Alles wat wierliken wichtich is yn it libben, is fergees. Soks hawwe dy slûchslimme poallemantsjes fan it Ynternet ek foar it snotsje. Men wurdt ynhelle mei slûchslimme tasizzingen, mar mei ferrin...
Lees verder

Blog Lomme Schokker: Lamentaasje fan in sjeesde boekeskriuwer
yn 'e fûle faasje skuor ik de pyreneeën troch, fierder en fierder omheech, de col d'aubisque op en oer, yn alle fjouwerenfjirtich hierspjelden ryd ik stadich hymjende útpûstende neatsizzende beswitte...
Lees verder