zaterdag 26 oktober 2019

Oersjoch fan Fryske wurdboekskriuwerij

Oersjoch fan Fryske wurdboekskriuwerij
Yn juny waard yn Ljouwert de 10th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology hâlden, in ynternasjonaal kongres oer it skriuwen fan wurdboeken. Frits van der Kuip en Janneke...
Lees verder

Iepenbier Ministearje wol Syriëgongers nei Nederlân ta helje
It Nederlânske Iepenbier Ministearje hat it regear frege om 29 eardere ynwenners fan Nederlân út Syrië wei te heljen. It giet om minsken dy't derfan fertocht wurde dat se harren
Lees verder

Frysktalige tsjerketsjinsten 27 oktober 2019
Seisde snein fan de hjerst Boalsert Gasthústsjerke, 9.30 o., ds. R. Roukema Burgum Krústsjerke, 19.00 o., ds. W. Feenstra Drachtsterkompenije Protestantske gemeente, 9.30 o., ds. A.E. de...
Lees verder

Eric Hoekstra: út 'Roman fan in hielmaster' (89)
It Lêste Jûnsmiel As wy mei-inoar ite, nim Ik in brea, sprek de seine út, brek it brea, jou it har en sprek de wurden: "Nim en yt, dit is
Lees verder

Nijsgjirrige middei Genealogysk Wurkferbân
Op sneon 2 novimber 2019 hâldt it Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy in nijsgjirrige middei dy't foar elkenien tagonklik is. Richard de Boer (wittenskipssjoermalist) en Han Nijdam...
Lees verder

Stambeam yn sulver
De Fryske berteleppeltradysje tusken 1650 en no Skôging troch Richard de Boer en Han Nijdam De Fryske berteleppeltradysje liket in bytsje op it keatsspul. Ea waard it yn ferskate dielen
Lees verder

Carpe diem (gedicht)
Carpe diem Wat hjoed net mooglik is, is moarn soms in feit. Ferjit dêrom net: it is in mooglikheid Doarren hjoed noch ticht, binn' moarn faaks al iepen Wês dêrom
Lees verder

Filmyske dialooch oer MS
Multiple scerose is in bekende sykte mei in dramatysk ferrin. In slûpmoardner dy't syn slachtoffers hieltyd mear beheint yn harren bewegings, se net stjerre lit mar twingt ta it opjaan
Lees verder