zondag 24 november 2019

ensafh: Ferslach bekendmakking Nije Dichter fan Fryslân Nyk de Vries

Ferslach bekendmakking Nije Dichter fan Fryslân Nyk de Vries
Foar fjouwer oere lei it Aldehoustertsjerkhôf der noch kalm en bedaard by.   De op dat stuit noch net beneamde nije Dichter fan Fryslân wakker oan it tarieden. Deputearre Sietske Poepjes...
Lees verder

Kollum Hilda Talsma: Mieningen
Kollumnist Hilda Talsma hat it yn har kollum oer de Swarte Pyt diskusje en de twaspjalt yn de mienskip. Lês fierder by Omrop Fryslân… Lês fierder
Lees verder

Teleks: Fryslân wit de bibleteek goed te finen
Lanlik sjoen binne der hieltyd minder minsken lid fan in bibleteek, mar yn Fryslân is it byld krekt oarsom. Dat hieltyd mear minsken de bibleteek goed witte te finen hat neffens it CBS te krijen mei...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Gemeentesipels
Ik doch meast alle dagen efkes it bewende rûntsje nijsopdjipping. Meast is der hielendal gjin nijs mar jo wolle ek neat misse fansels. Guon berjochten steane jo efkes langer by stil. Dat kin wêze...
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: Frysk folksliet
Der lei in lyts laachje ryp oer it gers en ik ha twa oeren lang allinnich mar stikem oan it genietsjen west. Der wie net in minske op 'e lappen. Lês fierder by Omrop Fryslân… Lês...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: In meensken herkennen bin ik niet zo goed
Vandemiddag he'k niet droomd, mar ik bin echt op vesite west bi'j Harry en dat vun ik uterst genoeglik. Vleden jaor kocht hi'j tiedens de Eupen Stal mien laeste roman Vroeger is veurgoed veurbi'j....
Lees verder

Blog Abe de Vries: Ferlet fan in literatuerfestival yn Fryslân
Op it gefaar ôf wer allerhanne politike en amtlike lju yn de gerdinen te jeien: it steand provinsjaal belied om Fryske literatuer 'mear sichtber' te meitsjen troch skriuwers en dichters...
Lees verder