zondag 10 november 2019

ensafh: Kollum Hilda Talsma: Feest yn it lân

Kollum Hilda Talsma: Feest yn it lân
We soargje der mei-inoar foar dat dizze perioade de meast tsjustere fan it jier is, mei in protte konsternaasje om fan alles dat net wis is of net bestiet. Lês fierder by Omrop Fryslân…...
Lees verder

Teleks: Jiergong 80 (2018) | nûmer 1/2 fan it Beaken stiet online
Mei û.o. Aspekten fan Fryske literatuer . Lês it Beaken, tydskrift fan de Fryske Akademy, hjir… Lês fierder
Lees verder

How to Get the Most Out of National Novel Writing Month
Four years ago, Jasmine Guillory was an aspiring novelist with an idea and an outline, but she was stuck in a creative rut. When a friend asked if she would be up for a writing challenge of putting...
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: D66-skoallereiske? Plovdiv!
Ha jim wolris yn Bulgarije west? Grutte kans dat dat net sa is. Ik hie der ek noch nea west. Bulgarije hat net in goed imago. We fleane leaver nei it Turkije fan de nijste ynternasjonale diktator...
Lees verder

Nieuwe spellingchecker voor het Fries
Twee weken geleden klopte een collega op de deur van mijn werkkamer. Opgewonden vroeg hij of ik de nieuwe staveringshifker al had gezien. De Word-versie op onze werkcomputers was voorzien van de...
Lees verder

Blog Wobbe Atsma: sizze se
'By fyftich persint fan alle tiidskriftabonnees bliuwt it blêd yn it plestik lizzen, sizze se.' 'Hoe komst dêr sa by?' 'Dat ha ik ergens lêzen.' Lês fierder by Wobbe Atsma… Lês fierder
Lees verder

Thoor Ballylee
Syds Wiersma reizge ôfrûne simmer twa moannen troch Ierlân om dêr te wurkjen oan in nije dichtbondel. Hy krige dêrfoar in projektsubsydzje fan it Nederlands Letterenfonds. De nije bondel sil ein 2020...
Lees verder