vrijdag 29 november 2019

ensafh: Kollum Willem Schoorstra: It midden en de beide einen

Kollum Willem Schoorstra: It midden en de beide einen
De maatskippij bestiet hjoed de dei inkeld út kleauwen. Dy tusken rassen, dy tusken man en frou, benammen as it oer beleanning giet, der is in klimaatkleau, in senioarekleau, in kenniskleau en...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: City of Literature fan Fryslân … of fan The North
As ik dan ek noch lês dat Ernst Bruinsma van de Afûk as saaklik lieder en Marleen Nagtegaal van Explore the North as artistyk lieder de organisaasje foarmje, is it neffens my wol dúdlik. Net Ljouwert...
Lees verder

Teleks: Trije publikaasjes fan Waling Dykstra
Op Sirkwy binne no priuwkes te lêzen út trije publikaasjes fan Waling Dykstra: Doaitse mei de Noardske balke (printinge 1853), It heamiel by Gealeboer (printinge 1854) en De silveren rinkelbel...
Lees verder

Teleks: Kultuernota Nij Poadium, 145 miljoen foar kultuer, taal en erfgoed
It provinsjebestjoer wol sa'n 145 miljoen euro beskikber stelle foar de Fryske kultuer. Dat ha Deputearre Steaten tiisdei bekend makke yn de kultuernota Nij Poadium, dy't giet oer de...
Lees verder

De rêch fan Jezus of it gelyk fan syn mem
Dichter Geart Tigchelaar ûndernaam in fytsreis fan in moanne as fiif, seis troch Europa. Ditkear fytste er tegearre mei de faam. Hy wie fan doel om foar Ensafh yn alle lannen dêr't hja komme in...
Lees verder

Teleks: Politike krisis op Malta om moardsaak sjoernaliste
De regearing fan Malta sit yn in djippe krisis troch resinte oanhâldingen oangeande de moard op de sjoernaliste Daphne Caruana Galizia. Har dea soarge yn it Kulturele Haadstêdjier 2018 foar...
Lees verder

Petear mei Martsje de Jong, de oersetter fan 'Karlsson fan it dak'
Martsje de Jong hat út it Sweedsk wei it boek Lillebror och Karlsson på taket oersetten nei it Frysk: Karlsson fan it dak. Lykas de haadfigueren Pipi Langkous, Emiel en de Bruorren Liuwehert, blaasde...
Lees verder

Blog Abe de Vries: In dream: in ynternasjonaal literatuerfestival yn Frjentsjer en Harns
Fisy op de takomst wurdt frege. Fiersichten, iepen finsters, dreamerij, perspektyf. Wat ik foar my sjuch, is in twajierliks literatuerfestival yn Fryslân, twa, trije dagen yn de âlde...
Lees verder

Teleks: Noch trije kânshawwers foar Piter Jellespriis foar de Letteren
Der binne noch trije kandidaten oer dy't dit jier kâns meitsje op de literêre Piter Jellespriis. It giet om dichteres Elske Kampen, it poëzyprojekt Poetic Potatoes en skriuwster Jannie...
Lees verder

Teleks: Nieuw Geo-team van KNAW en Fryske Akademy
De Fryske Akademy werkt vanaf 1 december samen met het Humanities Cluster van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen). De samenwerking vloeit voort uit het HisGIS-project (his is...
Lees verder

Teleks: Thys Wadman betinkt heit Anne Wadman
Anne Wadman is benammen bekend as skriuwer fan it boek De Smearlappen. Mar hy skreau folle mear en makke ek furoare yn de muzyk mei de band The Snakecharmers. Wadman groeide op yn Langwar. Takom...
Lees verder