dinsdag 12 november 2019

Ungelikens fan kânsen op skoalle: oarsaken, gefolgen en oplossings

Ungelikens fan kânsen op skoalle: oarsaken, gefolgen en oplossings
Is der sprake fan ûngelikens fan kânsen yn it ûnderwiis? De ûnderwiisynspeksje konstatearret: "Wy sjogge in kleau tusken kânsearme en kânsrike learlingen. Ut ús ûndersyk docht bliken dat...
Lees verder

Aant Mulder: De Wytsingen
Kollum De midsiuwen krije de lêste tiid aardich omtinken. Ik tink net allinne oan it Sieperda-sympoasium dêr't ik it ferline wike oer hie, mar ek oan de tentoanstelling 'Wij Vikingen',
Lees verder

Bouwe mei in mearwearde foar it lânskip
Hoe't arsjitekt Nynke Rixt Jukema dat docht, blykt út in fraachpetear mei har yn De Nije (side 16). Dêrút: 'Wy realisearje ús hieltyd faker dat it wichtich is om dat
Lees verder

Ynstellingen pjutte-opfang bliuwe by de tiid
In protte ynstellingen foar pjutte-opfang yn Fryslân wurkje neffens in twatalich belied. Dat hâldt yn dat guon fan de meiwurksters altyd yn it Frysk mei de bern prate en oaren
Lees verder

Twarres mei Frysk Jeugd Orkest werom by Liet
Tweintich jier nei winnen fan publykspriis Twarres is freed 15 novimber yn poppoadium Neushoorn yn Ljouwert special guest op it Fryske sjongfestival Liet. Tegearre mei strikers fan it Frysk Jeugd
Lees verder

Hantsjemier, Lapkepoep en Paprikapoal
Arbeidsmigraasje op it Fryske plattelân In soad Fryske famyljes binne neikommelingen fan seizoenarbeiders út Dútslân: de Hantsjemieren en Lapkepoepen. Hjoed-de-dei wurkje der noch altyd...
Lees verder

Twadde ynternettoernoai Frysk Damjen: 35 dielnimmers
Op sneintejûn 10 novimber waard it it twadde digitale Kwalifikaasjetoernoei foar it Fyfde Wrâldkampioenskip FRYSK! holden. FRYSK! is Frysk Damjen mei fiif skiven de spiler. Dy fariant is in tal
Lees verder

Twa Fryske dichters oer de 'siel fan it lânskip'
Vokaal Ensemble Bonifatius sjongt op 16 en 23 novimber o.s. mei solisten Ben Brunt en Netty Otter grutte en lytsere dichtwurken fan Fryske dichters Obe Postma (1868-1963) en Eppie Dam
Lees verder