zondag 15 december 2019

ensafh: Blog Klaas van der Hoek: Obe yn Mokum

Blog Klaas van der Hoek: Obe yn Mokum
Wylst der op Twitter werris wrokkich folk, mei blokkearfriezinne Jenny Douwes foarop, tekeargong tsjin it ferdjerlike Amsterdam, teagen yn dy stêd sa'n sechtich minsken nei it poëzypoadium Perdu foar...
Lees verder

Teleks: ferhalewedstriid Boeken fan Fryslân
Stichting Boeken fan Fryslân (BFF) skriuwt in ferhalewedstriid út foar lêzers, yn it ramt fan it BoekWinterBoekfeest, dat op freed 31 jannewaris 2020 yn Café de Bakkersdochter yn Snits holden wurdt....
Lees verder

Kollum Hilda Talsma: Nije dreamen foar Langwar
Skûtsjes binne eigenwize skippen en neffens my binne guon besiele. Lês fierder by Omrop Fryslân… Lês fierder
Lees verder

Blog Jaap Slager: Bin ik no sa dom of…
Wat ûnkrekter wat moaier Ja, roppe jim al yn koar, noch foar´t ik de titel goed en wol ôfbreide haw, hahaha. Mar wier, bytiden wit ik it net mear. Ik jou grif ta dat der in snuorje west hat dat men...
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: Busreiske Auschwitz
It iepenbier ferfier is net echt myn ding. Ik tink dat in soad Friezen der krekt sa oer tinke, nettsjinsteande de ferwoeden ynspannings fan deputearre Johannes Kramer om mear minsken de bus yn te...
Lees verder

Espinela: Poetic Forms
Poetic Form Fridays are made to share various poetic forms. This week, we look at the espinela, a Spanish poetic form. Lês fierder by Writers Digest… Lês fierder
Lees verder

Blog Abe de Vries: It Taalweb Frysk hat in bjuster brek
Sûnt 2 febrewaris 2015 stiet it Taalweb Frysk online. It is in portal, ûntwikkele troch de leksikografen fan de Fryske Akademy, mei helpmiddels 'foar elkenien dy't Frysk skriuwe...
Lees verder

Petear mei Tsead Bruinja
Als je Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja (45) uit Amsterdam vraagt waar hij is geboren, zegt hij: Op de Heechfinne, tussen Damwâld en Rin- sumageast. Hij woonde daar met zijn ouders en twee...
Lees verder