woensdag 4 december 2019

ensafh: Blog Wokke de Ruiter: Waarmte

Blog Wokke de Ruiter: Waarmte
Komsto moarn by ùs te iten?" freget se;"Ik sil pankoek bakke. Myn bern fine dat ik der hiel goed yn bin." Ik stean te twifeljen, ik hie oare plannen, mar in stim yn my seit: Dwaan! Do wolst er dochs...
Lees verder

Aginda 03-12-19: Priisútrikking poëzykriich Frysk Bûsboekje
De karkommisje is derút! Op de oprop om gedichten yn te stjoeren hat it Bûsboekje sechstjin ynstjoeringen krigen fan yn totaal tsien dichters. In moaie rispinge! De Bûsboekjeredaksje nûget elkenien...
Lees verder

Teleks: Gelegenheidsbondel fyftich jier Skriuwersboun
Yn de bondel Nearnewâld stean 44 ferhalen en fersen, dy't ynspirearre binne op in tekening fan Laurens Bontes. It boek is útbrocht ta gelegenheid fan it fyftichjierrich bestean fan it...
Lees verder

Teleks: Anne Wadman 100 jier lyn berne
Anne Wadman liet mei syn wurk fuortdaalks syn grutte ambysjes sjen. Hy tilde sawol yn syn kritiken as mei syn romans de Fryske literatuer op in heger plan. Hy die dat yn syn flymskerpe kritiken yn De...
Lees verder

Blog Lomme Schokker: Aldmakke-nij
Jean is al wer tritich jier werom yn syn Brabân, yn it doarp dêr't syn heit lyk nei de oarloch in populêre KVP-wethâlder wie. Syn Sofie bleau efter yn Amsterdam, tsjintwurdich hat er Marlies dy't...
Lees verder

2019 Gifts for Writers and Readers
Writers and readers can be hard to buy for. I know I am! My family has completely given up on giving books to me in favor of giving gift cards to bookstores. But if you'd like to get a little more...
Lees verder

Teleks: Fryske anjer foar Jant van der Weg
Jant van der Weg kriget tiisdei de Fryske anjer, de jierlikse kultuerpriis fan it Prins Bernhardfûns. Hja kriget de priis foar har krewearjen foar de Fryske berneliteratuer. Frou Van der Weg hat in...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Leauwe oan Sinteklaas:
Leauwe oan Sinteklaas, dat dogge we fan 't jier noch en dan hâldt it op. Wy dogge dat sa, om't de lytste pake- en beppesizzer no noch leaut en neffens de heit en de mem it oare jier net mear. De...
Lees verder

Blog Abe de Vries: Ljouwert City of Literature, it Frysk moat syn plak(je) witte
Net al te lang lyn, om krekt te wêzen op 30 oktober, kaam it 'grutte' nijs nei bûten dat de oanfraach fan Ljouwert om byskreaun wurde te meien op de lange list mei UNESCO 'Cities of...
Lees verder

'Lettergek' mei Klaas Jansma: spesjale Sinteklaas-útstjoering!
Diskear hat Klaas trije dichters 'yn 'e studio. It is wer in tige nijsgjirrige útstjoering wurden foar de literatuerleafhawwer. Klik op 'e foto!  … Lês fierder
Lees verder

Teleks: Bûsboekje-poëzykriich wûn troch Johannes Dijkman út Burgum
De poëzykriich fan it Bûsboekje is wûn troch Johannes Dijkman út Burgum foar syn gedicht 'Longerje'. De oanmoedigingspriis gie nei Nynke Terpstra (18), ek út Burgum, foar har gedicht 'Wjerljocht'. De...
Lees verder