zondag 1 december 2019

ensafh: Oersetting Robert Frost: It lûkhynder

Oersetting Robert Frost: It lûkhynder
    It lûkhynder Us tilbury wie te licht En ús hynder te loch en âld. Mei in stikkene lampe riden wy Troch in pikswart, grinsleas wâld. Lês fierder by oersetter Klaas van der...
Lees verder

Kollum Hilda Talsma: Hoi, ik ben Ilse
It is de nijste supermerkmanager van de Appie Heijn en ik fyn dit typke noch ûnnoazeler as dy beuker fan de Jumbo. Lês fierder by Omrop Fryslân… Lês fierder
Lees verder

Teleks: Noch trije Ljouwerters yn 'e race foar funksje fan stedskeunstner
Der meitsje noch trije keunstners kâns om foar de kommende twa jier stedskeunstner fan Ljouwert te wurden. It giet om Caro Kroon, Jara Veragua en Tim Honnef. Jamila Faber, de stedskeunstner oant en...
Lees verder

Teleks: Poëzij dichter Elmar Kuiper wurdt útjûn yn India
Het bezoek van dichter Elmar Kuiper uit Jorwert aan India krijgt een staartje. Zijn werk wordt daar uitgegeven, in het Engels en mogelijk in het Hindi. Het is de bedoeling dat er komend jaar een...
Lees verder

Teleks: Ald-direkteur Fryske Akademy keart him tsjin rêdingsplan fan provinsje
De plannen fan de provinsje om de Fryske Akademy út de finansjele problemen te heljen binne just funest foar de takomst. As Provinsjale Steaten akkoart geane mei dat rêdingsplan degradearret it fan...
Lees verder

Blog Abe de Vries: Nei in nij Selskip foar Fryske Taal en Literatuer
Wy kenne it noch út de skiednisboeken: it romrofte 'Selskip foar Fryske Taal en Skriftekennisse'. Oprjuchte yn 1844 troch Tiede Dykstra, Harmen Sytstra, Jacobus van Loon en in hantsjefol...
Lees verder

Mei de boat
Neffens ús soantsje gean ik altyd mei de boat nei myn wurk. Dat is net hielendal wier, mar foar ien fan twa en in heal jier âld hat er it noch net sa min sjoen. Eins wurkje ik thús – ik skriuw, dat...
Lees verder

Aginda: 04-12-19: IepenUp Live 'Wâldpiken vs Klaaikluten'
Wâldpiken vs Klaaikluten is woansdei 4 desimber de battle by IepenUp Live. RIXT hat trije dichters frege om dy arena te betreden. Wâlddichter Arjan Hut, Grytsje Schaaf, opgroeid yn Berltsum mar eins...
Lees verder