woensdag 18 december 2019

Omrop Fryslân: Yn 2020 rommer fiskkwotum foar tong en skol

Yn 2020 rommer fiskkwotum foar tong en skol
De twa fisksoarten hawwe in eksplosive groei trochmakke, dêr tsjinoer giet it minder mei de kabbeljau, en mei dêr dus minder fan fongen wurde.
Lês mear oer: Yn 2020 rommer fiskkwotum foar tong en skol .
Lees verder

GGZ Fryslân wol stigma op psygoaze weinimme mei ynrinjûn yn Ljouwert
In psygoaze is net allinne in probleem foar de pasjint, mar ek foar de omjouwing. Der binne noch in soad foaroardielen.
Lês mear oer: GGZ Fryslân wol stigma op psygoaze weinimme mei ynrinjûn yn Ljouwert.
Lees verder

Hûnebrokkeprodusint Teeling Petfood fallyt
De kurator is op dit stuit mei de saak dwaande, it is noch net dúdlik wat mei de meiwurkers barre sil.
Lês mear oer: Hûnebrokkeprodusint Teeling Petfood fallyt.
Lees verder

De Fryske Marren te let mei beswieren tsjin gaswinning
Troch de útspraak fan de Raad van State kin der neat mear dien wurde tsijn de fergunningen foar Vermilion.
Lês mear oer: De Fryske Marren te let mei beswieren tsjin gaswinning.
Lees verder

Súdwest-Fryslân knoeide mei bestimmingsplan grienstrook Parregea
De grienstrook is nei it gemeentebeslút oan it plan tafoege, en dat mei net.
Lês mear oer: Súdwest-Fryslân knoeide mei bestimmingsplan grienstrook Parregea.
Lees verder

Twadde Keamer: bettere tarieding op rampen en kosten ferhelje by reder MSC Zoe
Dat hat de Twadde Keamer bepaald troch yn te stimmen mei in moasje fan GrienLinks keamerlid Suzanne Kröger.
Lês mear oer: Twadde Keamer: bettere tarieding op rampen en kosten ferhelje by reder MSC Zoe.
Lees verder

Fryske Akademy krijt kommende jierren ekstra provinsjejild
Njonken de strukturele 1,2 miljoen euro fan de provinsje, komt der no fiif jier lang 200.000 euro ekstra nei de Fryske Akademy ta.
Lês mear oer: Fryske Akademy krijt kommende jierren ekstra provinsjejild.
Lees verder