woensdag 18 december 2019

Provinsje Fryslân: Provincie Fryslân luidt noodklok jeugdzorg

Provincie Fryslân luidt noodklok jeugdzorg

De tekorten in het sociale domein drukken een grote stempel op de gemeentebegrotingen. Fryslân luidt de noodklok bij het Rijk: er moet structureel extra geld voor jeugdzorg naar de gemeenten.

Lees verder

Samenwerkende partijen tekenen voor Holwerd aan Zee

Vandaag hebben Stichting Holwerd aan Zee, Vogelbescherming Nederland, Provincie Fryslân, Gemeente Noardeast-Fryslân en het Wetterskip Fryslân een intentieovereenkomst getekend om samen het project 'Holwerd aan Zee' richting realisatie te brengen. Met het tekenen van deze overeenkomst komt de daadwerkelijke uitvoering van dit baanbrekende project een flinke stap dichterbij.

Lees verder

IMF-subsidie voor 22 projecten in Noardwest Fryslân

Het Iepen Mienskipsfûns Noardwest Fryslân verstrekt in de derde tender van 2019 subsidie aan 22 initiatieven vanuit de mienskip. In totaal gaat er ruim € 180.000,- ​naar leefbaarheidsprojecten in deze regio.

Lees verder

Aanpak steenmarter in weidevogelgebied succesvol

Om weidevogels te beschermen zijn dit voorjaar rondom Aldeboarn steenmarters gevangen en gedood. Het gaat om negentien steenmarters: vijftien mannetjes en vier vrouwtjes. Dit zorgde ervoor dat steenmarters minder weidevogelnesten leeghaalden. Daardoor zijn er in dit gebied fors meer grutto- en kievitkuikens uit het ei gekomen dan voorgaande twee jaren.

Lees verder

Evaluatie wijst uit: Fryske Guozzeoanpak werkt

Schade door ganzen aan boereland is de afgelopen twee jaar afgenomen. Dat komt onder andere doordat ganzen intensiever verjaagd zijn naar foerageergebieden. Doordat de ganzen zich daar met name concentreerden, is de vraatschade buiten de foerageer-gebieden beperkt.

Lees verder

Nieuwe brug Wjelsryp open voor verkeer

De brug in de N384 over de Frjentsjerter Feart nabij Wjelsryp is vervangen.  In het nieuwe ontwerp is de doorvaarthoogte aangepast van 2.40m naar 2.60m. De hoofdrijbaan is weer beschikbaar voor het wegverkeer. Er geldt nog wel een snelheidsbeperking van 50 km/u omdat er nog diverse werkzaamheden plaatsvinden.

Lees verder

Boeren meten water in veenweidegebied

Om meer inzicht te krijgen in het grondwater in het veenweidegebied, draagt de provincie ruim 330.000 euro bij aan het project Boeren meten Water. Boeren, provincie en het waterschap hopen hiermee meer inzicht te krijgen in het verloop van grondwaterstanden in het Veenweidegebied.

Lees verder